อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์

อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ คือ https://dmc.tv/a10182

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 16 ก.พ. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17096 ]
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา
ตอน พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
 
โคมประทีปเป็นพุทธบูชา
   โคมประทีปวันมาฆบูชา

        อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ คือ การบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทำควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างไสวเมื่อไปเกิดเทวโลกก็จะเกิดไปเป็นเทวดาที่มีทิพยจักษุที่พิเศษกว่าเทวดาทั้งหลาย ในชาติที่ได้ออกบวชเมื่อบำเพ็ญสมาธิ(Meditation)ย่อมบรรลุธรรมได้เร็วและเป็นเหตุให้ได้ตาทิพย์ดังเรื่องของพระพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ทรงอภิญญาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีทิพยจักษุในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระอนุรุทธเถระได้เกิดเป็นกุฎุมพี มีทรัพย์มากวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนครั้นนั้นพระปทุมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบแล้วได้ทรงสถาปนาพระอรหันต์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งมีจักษุทิพย์เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย กุฎุมพีได้เห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าภิกษุนี้มีคุณความดีมากจนพระผู้พระภาคเจ้าแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศทางด้านทิพยจักษุแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศด้านทิพยจักษุด้านศาสนาของพระพุทธเจ้าพรองค์หนึ่งในอนาคตคิดอย่างนี้แล้วจึงได้แหวกฝูงชนเข้าไปกราบทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นับแสนรูปเพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของตน
 

โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
        โคมประทีปวันมาฆบูชา
 
            เขาได้ถวายมหาทานอย่างนั้นติดต่อกันถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมเครื่องเย็บและเครื่องย้อมแด่พระปทุมุตตระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์แสนรูปและได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระภักดิ์ว่า ข้าพระองค์กระทำสักการบูชาในครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ทิพย์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลยเจ็ดวันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุขอให้ข้าพระองค์ได้ตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเถิดพ่ะเจ้าค่ะ พระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูในอนาคตทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุฎุมพีจะสำเร็จแน่นอนจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีกแสนกัปจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมท่านจะได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าทั้งหลายด้านทิพยจักษุมีชื่อว่า อนุรุทธ กาลต่อมาเมื่อพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานแล้วมนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างเจดีย์ทองสูงถึงเจ็ดโยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 
โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

โคมประทีปโคมบุญในวันมาฆบูชา
จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

        เขาได้เกิดศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีย์ทองนั้นบ้างจึงเข้าไปถามพระสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการทำบุญเพื่อให้เกิดเป็นผลทิพยจักษุนั้นจะต้องทำอย่างไรขอรับ ภิกษุสงฆ์ตอบว่าควรจะบูชาด้วยประทีปนะอุบาสก เมื่อทราบวิธีการแล้วจึงได้ทำประทีปใหญ่หนึ่งพันต้นนำไปตั้งไว้รอบๆเจดีย์ทองและมีดวงประทีปเล็กๆขั้นระหว่างกลางดวงประทีปใหญ่ๆจุดรวมบูชาพระเจดีย์ทองนับรวมกันกับประทีปที่ประชาชนมาบูชาก็เป็นประทีปหลายพันดวงได้มีแสงสว่างประดุจกลางวันเขาได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากมายจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติเป็นเวลานานเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างกว่าเทวดาทั้งหลายได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพเสวยเทวราชสมบัติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึงสามสิบครั้งเมื่อบุญลดหย่อนลงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกถึงยี่สิบแปดครั้งดวงพระเนตรมีประสิทธิภาพพิเศษสามารถมองเห็นได้ไกลถึงหนึ่งโยชน์
 
โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
 
โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

        ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามหากัสปะเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานแล้วมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์ด้วยถาดสำริดด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยรอบพระเจดีย์ ท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงสั่งให้ทำถาดสำริดใบใหญ่กว่าถาดทั้งปวงบรรจุเนยใสจนเต็มพันไส้ไว้โดยรอบทำไส้ใหญ่ไว้ตรงกลางจุดให้สว่างโพรงขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นพระโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่า อนุรุทธ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรเถระและไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึ่งเกิดไม่เข้าใจในพุทธพจน์บทหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังจนท่านเกิดความเข้าใจทำความปรารถนาในใจของท่านให้เต็มเปี่ยมเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วท่านทำภาวนาต่อก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษคือ ปฏิสัมพิทา 4 และ อภิญญา 6 ได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีทิพยจักษุท่ามกลางพุทธบริษัทสี่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงดับขันธ์ประรินิพพานท่านได้เป็นผู้เดียวที่ได้ใช้ทิพยจักษุติดตามเห็นทุกขั้นตอนการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานและประกาศให้คณะสงฆ์ทราบเป็นระยะๆ
 

เวียนประทักษิณ
จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

        เราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ทำให้ได้ทิพยจักษุควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำเช่นบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนเพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะได้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

http://goo.gl/9F6ui


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 World No Tobacco Day
      112 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2564 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต