อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? https://dmc.tv/a17431

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 7 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18188 ]
ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โอกาสสำคัญ…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

     การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 41 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ประกอบสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก.
(หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
13.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
.
1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 

กำหนดการอบรม โครงการที่ 1 ( 18 มี.ค. - 18 พ.ค.2557)

วันเข้าวัด : วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
วันปลงผม : วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
วันตักบาตรฉลองพระใหม่ : วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 06.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
วันจบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันรับสมัคร โครงการที่ 1 

เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 18W
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 5E
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 5E

กำหนดการอบรม โครงการที่ 2 ( 23 มิ.ย. - 10 ส.ค.2557)

วันเข้าวัด : วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
วันปลงผม : วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 06.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
วันตักบาตรฉลองพระใหม่ : วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
วันจบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันรับสมัคร โครงการที่ 2

เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 5E
วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 5E
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ห้องสัมมนา SPD 5E


ขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 083-443-3000 หรือในทุกวันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล เสา O27 (โอ27) วัดพระธรรมกาย และที่ชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โทร. 082-790-7250, 088-002-6176

บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

1.) เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 2 ชุด สีเข้ม และรองเท้าผ้าใบ
2.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ชุดละประมาณ 220 บาท)
3.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วนสำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ประมาณ 250 บาท)
4.) รองเท้าแตะแบบสุภาพ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ 1 ชุด
5.) ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่ 1 ชุด
6.) ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง (ยกเว้นยาดมต่างๆ)
7.) ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉาย(ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉายสำรอง 2 ชุด
8.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด
 
 

รับชมคลิปวิดีโอ
ชมวิดีโอ   Download ธรรมะ


http://goo.gl/9eJAF5


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "หยุดโลก หยุดวุ่นวาย หยุดได้ด้วยสติเรา"
      ปฏิทินปีใหม่ พุทธศักราช 2567 งานบุญวัดพระธรรมกาย
      พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 11
      ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ บริเวณถนนสองแคว (SKY WALK) เมืองกาญจนบุรี
      กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
      พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ปี พ.ศ.2566
      กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2566
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ (วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
      กฐินสมทบวัดกัลยาณมิตร บนเส้นทางธรรมยาตรา ประจำปี 2566
      โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566
      เปิดรับสมัครโครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 63
      กำหนดการพิธีทอดผ้าป่า ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย
      กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 16 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566)