โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม พ.ศ.2557 ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณพ่อแม่ https://dmc.tv/a17249

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 10 ม.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18124 ]

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม พ.ศ.2557
ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณพ่อแม่

     ในสภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวและสังคมที่แปรปรวนดังเช่นปัจจุบัน สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้น นอกจากต้องกังวลกับอุปสรรคในการทำมาหากินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงใยมากที่สุด คือ อนาคตของลูก ๆ ดังนั้นถ้าหากมีสิ่งใดช่วยให้ลูกเติบโตไปเป็นคนดี ที่มีความสุขความเจริญได้ พ่อแม่ก็อยากหาสิ่งนั้นมาให้โชคดีจริง ๆ ที่ขณะนี้มีโครงการดี ๆ ที่จะสานฝันของพ่อแม่ให้เป็นจริงได้แล้ว โครงการนั้นก็คือ “โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC”

     เยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการนี้ จะได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม ฝึกความอดทน และกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักผิด - ชอบ ชั่ว - ดี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย อย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งจะก่อให้เกิด ความดีสากล 5 ประการ ติดตัวเยาวชนไปคือ 1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพ 4. ความตรงต่อเวลา 5. ความมีจิตตั้งมั่น (จากการทำสมาธิ)

     ตลอดโครงการ เยาวชนจะได้ ฝึกสมาธิ ทุกวัน ซึ่งหากนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาสติปัญญาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เรียนหนังสือเก่งขึ้น นอกจากนี้เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังให้เห็น ความสำคัญของ การรักษาศีลและการทำทาน ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ ซึ่งทุกกิจกรรมที่กล่าวมานี้ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้นทั้งสิ้น

การบวชเณรในโครงการนี้จึงเป็นการบวชเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและดีงามให้แก่เยาวชน และยังเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเลวร้าย เช่น ยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ คลายความวิตกกังวลต่ออนาคตของลูกรักได้เป็นอย่างดีการบวชเณรกับโครงการนี้ จึงเป็นวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง เท่าที่ลูกจะทำได้ในวัยขนาดนี้

หลักการและเหตุผล

     เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีวินัยมีความเคารพและมีความอดทน ให้มีศีลธรรม คุณธรรม เป็นเยาวชนดีที่โลกต้องการ พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและสร้างความเข็มแข็งให้สังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี ๒๕๕๙ และการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      โครงการ “บรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ” จึงเกิดขึ้นเพื่อจะสร้างให้นักเรียน ครอบครัวรวมทั้งชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน มีความสุขแบบครบวงจรและทรงคุณค่าอย่างแท้จริง เพราะทุกคนในชุมชนแม้ต่างเพศต่างวัยต่างอาชีพแต่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยศีลธรรมมีกิจกรรมงานบุญการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฯลฯ ซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นบุญกุศลและเป็นที่พึ่งให้กับเราทั้งในปัจจุบันชาติและตลอดไป
    นอกจากนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนร่วมเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี ศรีตาบล เพื่อขยายผลความดีสู่ชุมชนสังคมประเทศชาติผ่านสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในชุมชนเช่นองค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลเป็นต้น การดาเนินงานดังกล่าวจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาดาเนินงานและประสานงานเชื่อมต่อสถาบันต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และองค์กรภาคีต่างๆร่วมกับโครงการพัฒนาคุณธรรมนาวิชาการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนดี ศรีตาบล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุรุสภาจึงได้จัดโครงการ“บรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ”เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลไปสู่นักเรียนคนอื่นๆนาความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมไทยสังคมโลกควบคู่กับความสุขที่ทรงคุณค่าตลอดไป

วัตถุประสงค์


1. สร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นาต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน ของเด็กและเยาวชน (Child's rights)
2. สร้างทีมผู้นาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีจิตอาสา และจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานศึกษาและชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ
4. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความพร้อมด้านศีลธรรมในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
5. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

เป้าหมาย นักเรียนที่จบ ม.3 ขึ้นไปจานวน 20 คนต่อโรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม– 22 เมษายน 2557 ( 28 วัน )

กำหนดการ


- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
  วันอาทิตย์ที่ 9, 16 มีนาคม 2557 สมัครได้ที่ หมู่บ้านบรรลุธรรม 
  วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 สมัครได้ที่ วิหารคด คอร์ 12 

- เริ่มอบรม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ วั ด หรือ โรงเรียนที่เหมาะสม
- บรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
- รับเกียรติบัตร – ปิดการอบรม วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557
- สามเณรที่ประสงค์จะบรรพชาต่อ ฝึกการเดินธุดงค์และอบรมหลักสูตรเข้มข้น ณ ศูนย์การศึกษา เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสนแก้ววนาราม อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันพุธที่ 23 เมษายน – วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัครบรรพชาสามเณร

1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
6. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ และไม่ติดยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
9. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
10. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร


1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

คณะกรรมการอานวยการฝ่ายพระสังฆาธิการ

2. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ ประธาน
3. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
4.พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
5. พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท สระบุรี
6. พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย สุรินทร์
7. พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
8. พระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ยะลา-นรา-ปัตตานี (ธ.) วัดนพวงศาราม ปัตตานี
9. พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า นครสวรรค์
10. พระราชสุตาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดปากน้าภาษีเจริญ
11. พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ลพบุรี
12. พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลาพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ.) วัดล้านนาญาณสังวราราม
13. พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
14. พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
15. พระราชรัตนมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการามกรุงเทพฯ
16. พระกิตติสารมุนี เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
17. พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ฯ วัดปากน้าฯ กรุงเทพฯ
18. พระวิมลรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
19. พระโพธินันทมุนี วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยาประเทศอินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล
20. พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าคณะแขวงคลองภาษีเจริญ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก กรุงเทพฯ
21. พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะอาเภอเมือง วัดกระพังสุรินทร์ ตรัง
22. พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ


1. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมนาวิชาการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดี ศรีตาบล สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. คุรุสภา
3. สานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
6. มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
7. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
8. ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
9. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ครูผู้ปกครองเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนที่เข้าโครงการฯเกิดสัมมาทิฎฐิและเป็นผู้นาในการทาความดีต่อไป
2.โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีศรีตาบลสามารถฝึกอบรมนักเรียนให้เก่งและดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน
3. เกิดเครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่ทุกคนในชุมชน
4.หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันจันทร์-เสาร์เวลา 09.00 - 17.00น.
โทรศัพท์ 02-831-1234 และ www.LabDhamma.com

      สามเณรที่ประสงค์จะบรรพชาต่อ ฝึกการเดินธุดงค์และอบรมหลักสูตรเข้มข้น ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีและสนแก้ววนาราม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน - วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 - 831 - 1234 ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือ www.dmycenter.com

 
 
 
 

http://goo.gl/NTFtGO


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)
      ขอเชิญร่วมบุญวิหารทาน "สร้างพุทธสถานในทวีปยุโรป" (วัดพระธรรมกายไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี)
      ขอเชิญปิดแผ่นทอง "ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 1 วัดพระธรรมกาย
      งานบุญพิธีทอดผ้าป่าสมทบ และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย พ.ศ.2566
      กำหนดการวันธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2566
      กำหนดการวันสมาธิโลก (วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      โครงการ MONK LIFE PROJECT รุ่น 9 (ภาคภาษาอังกฤษ)
      กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2566