เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กับการพระศาสนา ด้านสาธารณูปการ

การพระศาสนา ด้านสาธารณูปการ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) จากหนังสือที่ระลึก ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 90 ปี พรรษา 70 https://dmc.tv/a21122

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 21 ก.พ. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 13603 ]

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
การพระศาสนา ด้านสาธารณูปการ
จากหนังสือที่ระลึก ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 90 ปี พรรษา 70

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)

     งานสาธารณูปการ หมายถึง ภารกิจในการพัฒนาเสนาสนะ หรือศาสนาสถาน โดยการก่อสร้างเสนาสนะ หรือบูรณปฏิสังขรเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพเรียบร้อย สำหรับทำสังฆกรรม และเป็นสถาานที่บำเพ็ญบุญของสาธุชน ตลอดถึงการปรับภูมิทัศน์ของวัดให้สะอาด เรียบร้อย สมเป็นศาสนสถาน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารโรงพยาบาลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จำนวน 34,500,000 บาท


สร้างโบสถ์ สร้างศาลาวัดต่างๆ


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
ช่วยสร้างศาลาเจษฎาบดินทร์วัดราชโรสราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
ช่วยสร้างอุโบสถวัดสังฆราชา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
ช่วยจัดสร้างโบสถ์วัดยางงาม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นเงิน 1,500,000 บาท


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
เป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร 80 ปี สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ (อาคารที่พักสงฆ์) วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เป็นเงิน 20,300,000 บาท


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
เป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องส้วม ณ โรงเรียนวัดลาดชิด อ.บักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
สร้างโรงเรียนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
สร้างโรงอาหาร และโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท

 

     งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง ภารกิจในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การศึกษาแผนกธรรมศึกษา หรือบาลีศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็ฏก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด ตลอดถึงการมอบทุน วัสดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น

     เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ โดยได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ชั้นอุดมศึกษา-มัธยมศึกษา และชั้นประถมศึกษา ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์


     ในประจำปี พ.ศ.2558 นี้ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัย 5 แห่ง รวม 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท โรงเรียนมัธยมศึกษา 45 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวม 450 ทุน และโรงเรียนประถมศึกษา 71 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 710 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,710,000 บาท

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านการศึกษาสงเคราะห์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์


     อนึ่ง ได้มอบทุนนักเรียนพยาบาลตำรวจ และนักเรียนนายร้อย และเยาวชนชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ตลอดถึงสร้างห้องเรียน อาคารเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้งโรงเรียนประถมและมัธยม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านการศึกษาสงเคราะห์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์


     ช่วยบริจาคแก่โรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ จัดซื้อเครื่องกรอนิ่ว 2 เครื่อง จำนวน 1,320,000 บาท, จัดซื้อเครื่องอุลต้าซาวน์ 1 เครื่อง จำนวน 1,700,000 บาท, จัดซื้อเครื่องตัดเจาะเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง จำนวน 3,500,000 บาท, บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวน์ แก่ภาควิชาวิสัญญี และช่วยจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจเด็ก 2,200,000 บาท, จัดซื้อรถยนต์โตโยต้า จำนวน 1,123,900 บาท, ช่วยค่าอุปกรณ์ห้องเด็ก 50,000 บาท,  ช่วยสร้างตึกสยามมินทร์ 100,000 บาท

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ งานด้านสาธารณูปการ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บริจาคแก่โรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก


     จัดซื้อรถตู้พยาบาลมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท, บริจาครถตู้ จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง, จัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน มอบให้โรงพยาบาลสิเกา จ.ตรัง จำนวน 950,000 บาท, ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 900,000 บาท, บริจาครถตู้ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จำนวน 1,200,000 บาท, จัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1,000,000 บาท เป็นต้น

บทความเกี่ยวกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ชาติภูมิ ประวัติสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
พยากรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน

สมเด็จช่วง ให้โอวาท วันมาฆบูชา ชวนคนไทยน้อมนำหลักศีล 5 ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาเป็นสุข


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
      พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
      พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
      แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
      พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
      พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมวัดศรีรัตนาราม
      กิจกรรมวันรวมพลังสามเณร ณ ธุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่น
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว
      สามเณรที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ออกบิณฑบาตชุมชมร่วมอุทิศ
      หมู่บ้านเอื้ออาทร จัดพิธีตักบาตรพระ 29 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
      ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อ..
(14 เม.ย. 2561)    ชม 417 ครั้ง
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบร..
(14 เม.ย. 2561)    ชม 413 ครั้ง
แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ..
(18 เม.ย. 2561)    ชม 387 ครั้ง
พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
  สามเณรในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ..
(19 เม.ย. 2561)    ชม 197 ครั้ง
พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
  โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดพิธีตักบาตรส..
(18 เม.ย. 2561)    ชม 196 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณร ผู้บวชให..
(19 เม.ย. 2561)    ชม 162 ครั้ง
ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม The Middle Way Medi..
(20 เม.ย. 2561)    ชม 109 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร