ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 182

ในที่สุดพระองค์ก็จะเว้น ไม่ทำอันตรายแก่เรา เพราะเหตุว่า “ถ้าพระองค์ฆ่าเราเสีย พระองค์ก็จักไม่ได้พระเทวีกลับคืนมา” ส่วนว่าอุบายของมโหสถที่จะให้พระเจ้าจุลนีทรงเกิดความอาลัยรักในพระนางนันทาเทวีผู้เป็นพระชายานั้น จะมีวิธีการอย่างไร แล้วจะได้ผลหรือไม่ เหตุการณ์จักเป็นอย่างไร โปรดติดตาม https://dmc.tv/a5440

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ทศชาติชาดก > มโหสถบัณฑิต
[ 24 ก.ย. 2552 ] - [ ผู้อ่าน : 15028 ]
  ทศชาติชาดก
เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี
ตอนที่ 182
 

 
    จากตอนที่แล้ว มโหสถได้ทูลท้าทาย ให้พระเจ้าจุลนีทรงพิสูจน์ความจริงว่า “ข้าแต่มหาราช หากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉัน ก็ขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศน์ เพื่อทอดพระเนตรให้ประจักษ์แก่สายพระเนตรเถิด เมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงเห็นแม้เงาของพระมเหสี พระโอรสพระธิดา ตลอดจนพระชนนี ผู้เป็นที่รักของพระองค์ เพราะได้ถูกทหารของหม่อมฉัน ได้ควบคุมตัวไปถวายพระเจ้าวิเทหราชเสียแล้ว”
 
    ท้าวเธอจึงตรัสเรียกอำมาตย์ผู้หนึ่งมาเฝ้า มีรับสั่งว่า “เร็ว...พวกเจ้าจงไปดูในวังของเราให้ถ้วนถี่ว่าเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือไม่”
 
    อำมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษ ก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศน์ ทันทีที่เปิดประตูเข้าไป ก็พบว่าห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ว่างเปล่า ไม่มีใครเลย เมื่ออำมาตย์เห็นดังนั้น ก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีทันที
 
    พระเจ้าจุลนีทรงทราบความนั้นแล้ว ก็ทรงเสียพระทัยอย่างมาก พระหทัยสั่นระรัวด้วยความโศก ทรงทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้น พลางดำริว่า “เราประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ ก็เพราะเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียว”
 
    ครั้นแล้ว ก็ยิ่งทรงกริ้วหนักขึ้น พระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะ มโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้ว ก็คิดว่า อย่ากระนั้นเลย เราจักต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้ เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้ว พระหทัยย่อมอ่อนลง ในที่สุดพระองค์ก็จะเว้น ไม่ทำอันตรายแก่เรา เพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราเสีย พระองค์ก็จักไม่ได้พระเทวีกลับคืนมา
 
    ครั้นทราบอุบาย ที่จะหยุดยั้งพระเจ้าจุลนีแล้ว มโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวี ด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน ว่า “ข้าแต่สมมติเทพ พระนางเจ้านันทาเทวีนั้น ทรงเป็นยอดเบญจกัลยาณี หาสตรีอื่นเปรียบปานมิได้
 
    พระนางทรงมีพระสรรพางค์กายงดงามพริ้งเพรา พระฉวีวรรณผุดผาดดุจทองทา พระโสณีอ่อนแอ้นอรชรประดุจแผ่นทองคำธรรมชาติที่พลิ้วงาม บั้นพระองค์ก็เล็กเรียว จนอาจกำรอบได้ด้วยพระกรทั้งคู่ของพระนางเอง
 
    พระนางทรงมีพระเพลาทั้งคู่ งามดั่งงวงกุญชร แนบชิดสนิทเนียนปราศจากข้อพระเพลาและข้อพระบาท มีพระสัณฐานพอดี ไม่สูงไม่ต่ำเกินไป พระโลมชาติตลอดพระวรกายก็ละเอียดอ่อนละมุนละไมยิ่งนัก
 
    ในยามเสด็จพระดำเนิน พระนางทรงสำรวมพระกิริยามารยาทอย่างดี เยื้องย่างพระยุคลบาทอันแดงก่ำดุจเท้านกพิราบ ยาตราไปมา งามสง่าดั่งนางหงส์ ดูอ่อนไหวประหนึ่งเถาภุชงค์ต้องลมรำเพยพัดโอนอ่อนไปมา ทรงพระภูษาโกไสยสีทองอำไพรับกับพระสรีระรูปอันสิริโสภาคย์ ริมพระโอษฐ์ของพระนางมีสีแดงระเรื่อดั่งผลตำลึงสุก ทรงเปล่ง พระสุรเสียงไพเราะเสนาะโสตยิ่งนัก พระศกดำสนิท ยาวงาม ยามสยายออก ปลายพระเส้นเกศาที่ประพระอังสา จะงอนช้อยขึ้นเบื้องบนดุจปลายมีด
 
    ดวงพระเนตรทั้งคู่นั้นเล่า ก็สุกใสสกาวราวเปลวเพลิงในราตรีแห่งเหมันตฤดู ที่ควรขาวก็ขาวสะอาด ที่ควรดำก็ดำขลับ ฉายแววซึ้งน่าทัศนาราวนัยน์ตาของลูกกวาง เส้นพระโลมาที่เรียงรายรอบขอบพระเนตรก็โอนอ่อนดี งามประหนึ่งนทีธารประดับด้วยลำไผ่เล็กๆเรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง
 
    พระนาสิกโด่งพองาม เปรียบด้วยขอทองก็มิปาน คู่พระถันอันเต่งตึงก็งามเด่นดุจปทุมชาติที่เชิดชูอยู่ ณ อุรประเทศ เปรียบประหนึ่งผลมะพลับทองสองผลวางอยู่บนแผ่นกระดานทอง
 
    พระนางเจ้านันทาเทวีพระองค์นั้น ทรงงามพร้อมตรงตามเบญจกัลยาณีลักษณะ ยากที่ข้าพระองค์จะพรรณนาความงามของพระนางให้หมดสิ้นได้ แม้นบุรุษใดได้ยลโฉมสะคราญของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนาน
 
    ด้วยเหตุนี้เอง พระนางจึงนับว่าเป็นนารีรัตนะ นางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบุญญาธิการโดยแท้ สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ พระพุทธเจ้าข้า”
 
    ตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนา ถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้น มโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วย เห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบทตอน พระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของท้าวเธอ เสมือนมาประทับอยู่ ณ เบื้องพระพักตร์ แม้นพระองค์จะทรงร่วมพระแท่นบรรทมกับพระนาง จนมีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันแล้วก็ตาม แต่พระอาการที่ทรงแสดงออกมานั้น บ่งบอกถึงความรักความสิเน่หาในพระนางอย่างเปี่ยมล้น ราวกับยังมิเคยได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมาก่อน
 
    มโหสถใช้กุศโลบาย พรรณนาถึงความงดงามของพระรูปโฉมพระนางนันทาเทวี ซึ่งเป็นถ้อยคำอันชาญฉลาด ที่ถูกกาล พอเหมาะ พอดี เป็นถ้อยคำที่มัดพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนีให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนได้ เมื่อมโหสถเห็นดังนั้น ก็รู้ทันทีว่าบัดนี้ตนกำลังเป็นต่อพระเจ้าจุลนีแน่แล้ว
 
    ดังนั้น จึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระภัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสาร บัดนี้ขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถิดว่า พระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาหรืออย่างไร หากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้ พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนม์เช่นกัน
 
    เมื่อหม่อมฉันต้องบ่ายหน้า ไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนาง พญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้ว ไฉนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉัน ถึงตอนนั้น คนอย่างหม่อมฉันจักต้องเดือดร้อนกับความตายทำไมเล่า การตายเยี่ยงนี้ หม่อมฉันยังมองไม่เห็นว่าจะเสื่อมเสียประโยชน์อะไรเลย ตรงข้ามกลับเห็นว่า จะได้กำไรเสียด้วยซ้ำ มีอย่างที่ไหน อยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครอง โดยมิต้องลงทุนอะไรเลย พระพุทธเจ้าข้า”
 
    วาจาของมโหสถ ช่างทิ่มแทงพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนียิ่งนัก เพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงใหลติดอยู่ในกามคุณ ไม่ว่าจะติดอยู่ใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ยิ่งคิดถึง ยิ่งโศกเศร้าเสียใจ ทุกข์ทรมานแสนสาหัสยิ่งนัก
 
    พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอุปมาถึงบุคคลผู้ติดอยู่ในกามคุณว่า เหมือนคนมีหนี้ ก็ยอมให้เจ้าหนี้ด่าว่าได้ จองจำได้ จนกระทั่งสั่งฆ่าได้
 
    ดังนั้น โทษของกามคุณ จึงเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรง หากพลาดท่าตกลงไปในบ่วงกาม มีแต่จะเร่าร้อนตลอดเวลา เพราะถูกไฟ คือ ราคะแผดเผา มโหสถบัณฑิตสามารถจับทางพระเจ้าจุลนีได้ ด้วยการกล่าวพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวี ทำให้พระเจ้าจุลนีเริ่มพระทัยอ่อน ส่วนว่าแผนการต่อไปของมโหสถ ที่จะทำให้พระเจ้าจุลนียอมแพ้อย่างราบคาบนั้นเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป
 
พระธรรมเทศนาโดย: พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) 

http://goo.gl/oF5Da


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 202
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 201
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 200
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 199
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 198
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 197
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 196
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 195
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 194
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 193
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 192
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 191
      ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 190
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร