รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 29

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่สอบได้รางวัลการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 29 นี้และที่สำคัญคือขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะอันประเสริฐและทรงคุณค่ายิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการฯ https://dmc.tv/a10137

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 11 ก.พ. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17746 ]
รางวัลโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 29        
 
มอบโล่ทางก้าวหน้า
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
 
     ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่สอบได้รางวัลการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 29 นี้และที่สำคัญคือขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะอันประเสริฐและทรงคุณค่ายิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านและคณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบโล่พระราชทาน โล่เกียรติยศ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา) เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
 
สรุปรางวัลระดับ อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
1. ประกาศนียบัตร 
2. ทุนการศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่สอบระดับ ป.3 - ม.6 
รางวัลที่ 1 - 10 ประเภทบุคคลระดับประเทศ 
รางวัล 1 - 20 ประเภทบุคคลระดับจังหวัด
 
3. รางวัลเฉพาะโรงเรียนที่สอบระดับ อนุบาล 1 - ป.2
 
1. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าสอบระดับต่างๆ
 
1.1  ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
- ผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัล (ประกาศนียบัตรสีชมพู) (โรงเรียนพิมพ์หรือเขียนชื่อในประกาศนียบัตร ให้นักเรียนเอง)
 
1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
1.) รางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด (ประกาศนียบัตรสีเหลือง) (ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ พิมพ์ชื่อในประกาศนียบัตรให้) มีดังนี้ 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 10 ประเภทบุคคลระดับประเทศ 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 20 ประเภทบุคคลระดับจังหวัด
 
2.) รางวัลชมเชยและสอบผ่านรอบคัดเลือก (ประกาศนียบัตรสีเขียว) (โรงเรียนพิมพ์หรือเขียนชื่อในประกาศนียบัตรให้นักเรียนเอง) มีดังนี้
 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยที่ 1 - 3 ประเภทบุคคลระดับประเทศ 
- ผู้ที่สอบผ่านรอบคัดเลือก แต่ไม่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ
 
2. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารและผู้สนับสนุนโครงการฯ (ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ พิมพ์ชื่อในประกาศนียบัตรให้ทั้งหมด)
 
2.1 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ 
-ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ประสานงาน โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบประจำอำเภอ
 
2.2 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
- ผู้บริหาร, อาจารย์ประสานงานหลักของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
2.3 ประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนโครงการฯ 
- อาจารย์ประสานงานร่วมทีมและผู้สนับสนุนโครงการฯ (ตามรายชื่อในเอกสาร ทก.4)       
 
3. ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา คือ
 
ผู้เข้าสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลที่ 1 - 10 ประเภทบุคคลระดับประเทศ 
- รางวัลที่ 1 - 20 ประเภทบุคคลระดับจังหวัด
 
หมายเหตุ ระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ไม่มีทุนการศึกษา จะมีเฉพาะประกาศนียบัตรและของรางวัล
 
สำหรับรางวัลประเภททีมจะได้เฉพาะโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 
1.ทุนการศึกษาจะส่งไปในรูปของธนาณัติสั่งจ่ายในนามอาจารย์ประสานงานหลัก โดยได้ส่งมาพร้อมกับประกาศนียบัตรที่ส่งมานี้
 
*สำคัญมาก หากท่านยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อมาที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ทันที มิฉะนั้นชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีธนาณัติสูญหาย ไม่ถึงโรงเรียนของท่าน
 
2. เมื่อท่านได้รับธนาณัติทุนการศึกษาแล้ว ขอความกรุณาส่งใบตอบรับการรับทุนการศึกษากลับมายังชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ทันที หรืออย่างช้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จะได้ทราบว่าโรงเรียนใดได้รับทุนการศึกษาแล้ว และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษา
 
3. ขอความกรุณานำธนาณัติทุนการศึกษาไปรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทันที เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับทุนการศึกษาของนักเรียน หรืออย่างช้าก่อนปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม ซึ่งธนาณัติจะสิ้นสุดอายุการรับเงินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554
 
4. ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จะรับดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เกี่ยวกับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 เท่านั้นหลังจากวันนี้จะไม่รับดำเนินการใดๆ ให้กับโรงเรียน
 
สมุดภาพระบายสีการ์ตูนคุณธรรม
 
สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สมัครสอบและมีคะแนนผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัล (ตามรายชื่อที่โรงเรียนได้แจ้งมาในเอกสาร ทก.5 อป.)
 
สรุปกำหนดการเกี่ยวกับประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาและของรางวัลที่จะมอบให้โรงเรียน
 
11 ก.พ. 2554 ทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และของรางวัลที่ส่งจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ไปถึงโรงเรียน หากเลยวันดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับ ขอให้ติดต่อกลับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ทันที ภายในเดือนก.พ. 2554 โรงเรียนส่งใบตอบรับการรับทุนการศึกษากลับมายังชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
 
25 มี.ค. 2554  วันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องส่งใบแก้ไข /เพิ่มเติมประกาศนียบัตร วันสุดท้ายที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ รับดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกาศนียบัตร หลังจากวันนี้จะไม่รับดำเนินการใดๆ ให้กับโรงเรียน
 
ภายในเดือน พ.ค. 2554
วันหมดอายุการนำธนาณัติไปขึ้นเงิน
 
ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจากwww.ibscenter.net

http://goo.gl/vsLgZ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related