คำขอบวช แบบอุกาสะ

คำขอบวช แบบอุกาสะ คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน คำขอบรรพชา มูลกัมมัฏฐานคำขอสรณคมน์และศีล คำขอนิสัยคำบอกบริขารคำถามอันตรายิกธรรม ลำดับขั้นตอนการอุปสมบท แบบอุกาสะ https://dmc.tv/a16493

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 24 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17133 ]

คำขอบวชแบบเอสาหัง  คำขอบวชแบบอุกาสะ

คำขอบวช แบบอุกาสะ

คำขอบวชแบบอุกาสะ

 

พิธีการบวชแบบมหานิกาย (อุกาสะ)

คำท่องขานนาค (แบบอุกาสะ)
 
1. คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน
 
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ( กราบ 1 ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า )
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
( กราบ 1 ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า )
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.

( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ 3 ครั้ง )
 
2. คำขอบรรพชา
 
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.

( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.

( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว 3 จบ
( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว 3 จบ
 
3. มูลกัมมัฏฐาน
 
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)

4. คำขอสรณคมน์และศีล
 
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคกล่าวตาม
( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ )
กล่าว 3 จบ
 
พระอาจารย์กล่าวว่า “ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ
ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต

จากนั้น พระอาจารย์ จะให้ สรณคมน์ และศีล
ให้นาคกล่าวตามดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง
คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง
คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
พระอาจารย์กล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”

ให้นำครับว่า “อามะ ภันเต


พระอาจารย์จะกล่าวนำศีล 10 ให้กล่าวตามทีละบท
 
1. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
2. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
4. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
5. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
7. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
8. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
9. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
10. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

( อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ )
กล่าว 3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง
 
5. คำขอนิสัย

 
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.

( อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ) กล่าว 3 จบ

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
ปะฏิรูปัง สาธุ ภันเต
โอปายิกัง สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ สาธุ ภันเต

เมื่อกล่าวรับจบ ให้สามเณรกล่าวต่อไปว่า
( อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร )
กล่าว 3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง'

6. คำบอกบริขาร
 
พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
อะยันเต ปัตโต อามะ ภันเต
อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต
อะยัง อุตตะราสังโฆ อามะ ภันเต
อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต

 
7. คำถามอันตรายิกธรรม

 
พระคู่สวดถาม สามเณรตอบ
กุฏฐัง นัตถิ ภันเต
คัณโฑ นัตถิ ภันเต
กิลาโส นัตถิ ภันเต
โสโส นัตถิ ภันเต
อะปะมาโร นัตถิ ภันเต
มะนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต
ปุริโสสิ๊ อามะ ภันเต
ภุชสิ โสสิ๊ อามะ ภันเต
อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต
นะสิ๊ราชะภะโฏ อามะ ภันเต
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
กินนาโมสิ อะหัง ภันเต ...(1)...นามะ
โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต
อายัสมา....(2)....นามะ

(1) บอกฉายาของตนเอง (2) บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์

8. คำขออุปสมบท
 
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 
9. คำขอขมา
 
อุกาสะ, ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส,
กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,
เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้,
ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,
ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร, หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน, ต่อท่านทั้งหลาย,
ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,
ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,
ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,
นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,
ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,
โปรดอโหสิกรรม, งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,
ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,
เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์,
เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์, และเพื่อประโยชน์,
แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ

----- จบวิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ -----

โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย


http://goo.gl/Sdp51g


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related