คำขอบวช แบบเอสาหัง

คำขอบวช แบบเอสาหัง วิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง บทสวด พิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) ขั้นตอนและบทที่ต้องท่องจำใช้ในพิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) https://dmc.tv/a16491

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 24 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17104 ]

คำขอบวชแบบเอสาหัง  คำขอบวชแบบอุกาสะ

คำขอบวช แบบเอสาหัง

คำขอบวชแบบเอสาหัง

คำขอบวชแบบเอสาหัง

วิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง


      กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตร อุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประนมมือเปล่งวาจาถึงสรณะ และขอบรรพชาด้วยคามคธ หยุดตามเครื่องหมายจุลภาค (,) ว่า


     เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
     ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
     ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเยปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ

     อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ
     ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ
     ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตะวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ

      (ถ้าบวชเป็นสามเณร ให้ตัดคาว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกทุกแห่ง) ลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์รับผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชาวางไว้ตรงหน้าตัก แล้วให้โอวาทและบอกตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลม (ไปข้างหน้า) และปฏิโลม (ทวนกลับ) ดังนี้

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)


      ครั้นให้โอวาทแล้ว พระอุปัชฌาย์ดึงอังสะออกจากผ้าไตรสวมให้ผู้บวช แล้วสั่งให้ออกไปครองผ้าไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระกรรมวาจาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่า ประนมมือ เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ดังนี้

     อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิฯ
     ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิฯ
     ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิฯ


ลำดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคานมัสการ ให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไป ดังนี้


     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า 3 หน)

     แต่นั้น ท่านจะกล่าวว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะภันเต

ครั้นแล้ว ท่านจะว่านาให้เปล่งวาจาว่า สรณคมน์ พึงว่าตามไปที่ละพากย์ (ตอน) ดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ


เมื่อจบแล้ว ท่านจะกล่าวว่า
ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต


     ลำดับนั้น ท่านจะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรสาเร็จด้วยสรณคมน์ เพียงเท่านี้ (ผู้มุ่งอุปสมบทเป็นสามเณรเมื่อจบไตรสรณคมน์) จากนั้นพึงสมาทานสิกขาบท 10 ประการโดยว่าตามไปทีละพากย์ ดังนี้


ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ
(ข้อความตอนนี้ ให้ว่า 3 หน)


      ในลำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในสังฆสันนิบาต วางไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคาขอนิสัย ว่าดังนี้

      อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิฯ
      ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
      ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
      อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
(ข้อความตอนนี้ให้ว่า 3 หน)
      พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ บทใดบทหนึ่งพึงรับว่า สาธุ ภันเต ทุกบทไป แต่นั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้กันและกันว่าดังนี้


อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโรฯ (ว่า 3 หน) เสร็จแล้วกราบลง 3 ครั้ง

ลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์แนะนาสามเณรไปตามระเบียบแล้ว เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท และบอกบริขารคือ บาตร ผ้าสังฆาฏิ จีวร และผ้าสบง แก่ผู้มุ่งอุปสมบท ให้รับว่า อามะ ภันเต 4 หน ดังนี้

     คำบอกบริขาร                   คำรับ
1. อะยันเต ปัตโต              อามะ ภันเต
2. อะยัง สังฆาฏิ                อามะ ภันเต
3. อะยัง อุตตะราสังโค       อามะ ภันเต
4. อะยัง อันตะระวาสะโก    อามะ ภันเต


       ต่อจากนั้น พระอุปัชฌาย์จะบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ผู้บวชพึงถอยออกลุกขึ้นไปยืนอยู่ในที่ที่กาหนดไว้ (ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทางเข้าโบสถ์) พระคู่สวดจะสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม (เรียกว่า คู่สวด คือ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์) แล้วออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หนและ อามะ ภันเต 8 หน ดังนี้

       ถาม                                                      ตอบ
1. กุฏฐัง                                                  นัตถิ ภันเต
2. คัณโฑ                                                นัตถิ ภันเต
3. กิลาโส                                                 นัตถิ ภันเต
4. โสโส                                                   นัตถิ ภันเต
5. อะปะมาโร                                            นัตถิ ภันเต


          ถาม                                                    ตอบ
1. มะนุสโสสิ                                             อามะ ภันเต
2. ปุริโสสิ                                                 อามะ ภันเต
3. ภุชิสโสสิ                                              อามะ ภันเต
4. อะนะโณสิ                                            อามะ ภันเต
5. นะสิ ราชะภะโฏ                                    อามะ ภันเต
6. อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ                      อามะ ภันเต
7. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ                        อามะ ภันเต
8. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                   อามะ ภันเต


         ถาม                                                         ตอบ
1. กินนาโมสิ                                            อะหัง ภันเต (1) ………. นามะ
2. โก นามะ เต อุปัชฌาโย                        อุปัชฌาโย เม ภันเต

                                                                อายัสสะมา (2) ………. นามะ

      ส่วนช่องที่ (1) ……………เว้นไว้ ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปกขะกรอกลงในช่องให้ไว้ก่อนวันบวช และช่องที่ (2) ……………….. ไว้ในช่องชื่อของพระอุปัชฌาย์ก็เช่นเดียวกัน ให้กรอกตามชื่อของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งท่านจะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนวันบวช

      ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว พระคู่สวดจะกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา อุปสัมปทาเปกขะพึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ 3 ครั้ง แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบท ดังนี้

     สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ
     ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,สังโฆอะนุกัมปังอุปาทายะฯ
     ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต,สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ

     (ถ้าบวชพร้อมกันหลายคนให้เปลี่ยนคาว่า ยาจามิ เป็น ยาจามะ และเปลี่ยน มัง เป็น โน)

      ในลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว พระอาจารย์ (คู่สวด) สวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน บอกชื่อตน และชื่อ พระอุปัชฌาย์รวม 2 หน แต่นั้น พึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจา อุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้วพึงกราบลง 3 ครั้ง นั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบ แล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้ว กราบ 3 ครั้ง ถวายไทยธรรม กรวดน้ำ

----- จบวิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง -----
โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย

>> ดาวน์โหลดแอฟพิเคชั่นคำขอบวช <<ข่าวดารา งานแถลง พระเจสัน บวชไม่สึกhttp://goo.gl/qW6CMj


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related