วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของไทย ประวัติวันสำคัญ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของไทย วันสำคัญของโลก วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ประวัติวันสำคัญ วันสำคัญประจำปีของไทย รวมไว้แล้วที่นี่.. https://dmc.tv/a15290

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา > วันสำคัญ
[ 9 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 20838 ]

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของไทย

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของไทย ประวัติวันสำคัญ
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
มกราคม
กุมภาพันธ์
1 มกราคม     วันขึ้นปีใหม่
11 มกราคม   วันเด็ก
13 มกราคม   วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม   วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม   วันครู
17 มกราคม   วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /วันกองทัพไทย
8 มกราคม   วันตรุษจีน
2 กุมภาพันธ์    วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์    วันทหารผ่านศึก
4 กุมภาพันธ์    วันมะเร็งโลก
10 กุมภาพันธ์  วันอาสารักษาดินแดน
14 กุมภาพันธ์   วันวาเลนไทน์ / วันมาฆบูชา
24 กุมภาพันธ์   วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์   วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์    วันสหกรณ์แห่งชาติ
มีนาคม
เมษายน
5 มีนาคม   วันนักข่าว
8 มีนาคม   วันสตรีสากล
13 มีนาคม  วันช้างไทย
20 มีนาคม  วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม  วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม  วันอนุรักษ์น้ำโลก
27 มีนาคม  วันกองทัพอากาศ
31 มีนาคม  วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 เมษายน   วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน   วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน   วันจักรี
7 เมษายน   วันอนามัยโลก
13 เมษายน  วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ
14 เมษายน  วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
15 เมษายน  วันสงกรานต์
22 เมษายน   วันคุ้มครองโลก
25 เมษายน  วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
พฤษภาคม
มิถุนายน
1 พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม   วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม   วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม  วันพยาบาลสากล
20 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
5 มิถุนายน     วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน     วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
9 มิถุนายน     วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน   วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน    วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
กรกฎาคม
สิงหาคม
1 กรกฎาคม    วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
19 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
20 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม  วันภาษาไทยแห่งชาติ
4 สิงหาคม    วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม    วันรพี
10 สิงหาคม   วันสารทจีน
12 สิงหาคม   วันแม่แห่งชาติ
18 สิงหาคม    วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กันยายน
ตุลาคม
1 กันยายน      วันสืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน    วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน    วันโอโซนโลก
19 กันยายน    วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน    วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
24 กันยายน    วันมหิดล
16 ตุลาคม     วันออกพรรษา
13 ตุลาคม   วันตำรวจ
14 ตุลาคม   วันประชาธิปไตย
15 ตุลาคม    วันล้างมือโลก
19 ตุลาคม    วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม    วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม     วันปิยมหาราช
พฤศจิกายน
ธันวาคม
14 พฤศจิกายน  วันลอยกระทง
8 พฤศจิกายน  วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
20 พฤศจิกายน  วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน   วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน  วันสาธารณสุขแห่งชาติ
1 ธันวาคม      วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
3 ธันวาคม      วันคนพิการสากล
4 ธันวาคม       วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม       วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
10 ธันวาคม     วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม     วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม     วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม     วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม     วันสิ้นปี
      วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา
 
มาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา : โอวาทปาฏิโมกข์
ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส

       เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา 4 ประการ

      1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )

      2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย

      3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้

      4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

       วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
 
 
วิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา : ประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพาน
ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

         วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้
 
      1. เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"
 
      2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ
 
       3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
 
       1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
 
        2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
 
       3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
 
        4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า


วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา : พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา     

       ในเรื่องความเป็นมาของการเข้าพรรษา ถ้าว่ากันตามประวัติย่อๆ คือ ในยุคต้นพุทธกาล ก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ(Meditation)ของท่าน ท่านก็จะไป ซึ่งแน่นอน ส่วนมากก็จะอยู่ในเขตที่เป็นป่าเป็นเขา ไกลๆออกไปจากตัวเมือง หรือว่าต้องผ่านไปในชนบทนั่นเอง

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

 
       จากการที่ท่านต้องไปอย่างนี้ เนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้น บางครั้ง ข้าวกล้าของเขาก็เพิ่งหว่านลงไปในนา มันเพิ่งงอกออกมาใหม่ๆ บางทีก็ดูเหมือนหญ้า พระภิกษุก็เดินผ่านไป นึกว่ามันเป็นดงหญ้า ก็เลยย่ำข้าวกล้าของเขาไป ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เขาก็มาฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปย่ำข้าวของเขาที่ปลูกเอาไว้ หว่านเอาไว้ นกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมัน พระทำไมไม่รู้จักพักบ้าง
 
       เพื่อตัดปัญหานี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุ เมื่อเข้าพรรษา หรือเมื่อเข้าฤดูฝน ให้พระอยู่กับที่ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 จนกระทั่งขึ้น 15 ค่ำเดือน11 ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ไปทำภาวนาที่ไหน ไม่ไปเทศน์โปรดใคร ถ้าใครต้องการให้โปรด ก็มาที่วัดก็แล้วกัน มาหาท่าน ไม่ใช่ท่านไปหาเขา กำหนดเป็นอย่างนี้ไป เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ใครมาบ่นลูกของพระองค์ได้
 
     แต่อีกมุมมองหนึ่ง พระองค์ทรงถือโอกาสที่เกิดเป็นปัญหานี้ ได้ทรงเปลี่ยนคำครหาให้กลายเป็นโอกาสดีของพระภิกษุว่า ถ้าอย่างนั้นพระภิกษุอยู่เป็นที่ในวัดวาอาราม เพื่อที่จะให้พระใหม่ได้รับการอบรมจากพระเก่าได้เต็มที่ เพราะว่าจริงๆแล้ว ในการอบรมถ่ายทอดศีลธรรม ถ่ายทอดธรรมวินัยให้แก่กันและกันนั้น ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ทำเป็นที่เป็นทางต่อเนื่องกันทุกวันทุกวัน อย่างนี้จะเป็นการดี การศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องมีผลดี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

        วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันออกพรรษา
ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
    
      วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 แล้วอยู่ประจำที่หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้
 
       วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 
 
วันโกน-วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันโกน - วันพระ 
วันโกน คือ วันขึ้น 7 ค่ำ กับ 14 ค่ำ และแรม 7 ค่ำ กับแรม 14 ค่ำ ของทุก เดือน ( หรือ แรม 13 ค่ำ หากตรง กับเดือนขาด ) ซึ่งเป็นวันก่อนวัน พระ 1 วัน นั่นเอง

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น 8ค่ำ กับ 15 ค่ำ และ แรม 8ค่ำ กับแรม 15ค่ำ ของทุกเดือน(หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม 14 ค่ำ )
 

http://goo.gl/359aP


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา