ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๔


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:36 PM

ผลแห่งการถวายน้ำมันตามประทีป

ของเจ้าหญิงสุมิตตาเทวี***การถวายประทีปเป็นพุทธบูชามีมาแล้วแก่พระเถระทั้งหลายในอดีตกาล แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อครั้งยังบำเพ็ญบารมีและพลาดพลั้งเกิดเป็นหญิง ครั้งหนึ่งเมื่อภพชาติสุดท้ายของการเป็นหญิง ก็ได้มีโอกาสสั่งสมบุญกุศลจากการถวายน้ำมันประทีปเป็นพุทธบูชาเช่นกัน

ในสมัยนั้นเป็นกัปที่มีชื่อว่า สารกัป เพราะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกธาตุนี้พระองค์เดียว ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมิ่งมงกุฎปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุปปบุตรมหาราชเช่นกัน ครั้งนั้นด้วยอปราปรเวทนียกรรมตามสนองพระโพธิสัตว์ ทำให้พระองค์ได้เกิดเป็นขัตติยกุมารี ทรงพระนามว่า ฟ้าหญิงสุมิตตาราชกุมารี เป็นพระกนิษฐภคินี น้องนางสมเด็จพระมิ่งมงกุฎพระองค์นั้น แต่ต่างพระมารดากัน

วันหนึ่ง เป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำแล้ว ฟ้าหญิงสุมิตตาราชบุตรีประทับยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่ ๗ ทอดพระเนตรลงมาข้างล่าง ก็ได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งทรงสมณสารูป มีกิริยาอาการน่าเลื่อมใสยิ่งนักมายืนบิณฑบาตอยู่ที่ประตูพระราชวัง พระนางสุมิตตาทรงดำริว่า

‘ภิกษุมาบิณฑบาตในเวลาเย็น อันมิใช่กาลที่ควรบิณฑบาตเช่นนี้ คงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแน่’ คิดดังนั้นแล้ว จึงมีพระเสาวนีย์ใช้บุรุษคนหนึ่งว่า “ท่านจงลงไปถามความต้องการของพระคุณเจ้าให้รู้แจ้ง แล้วจงมาบอกแก่เรา” ราชบุรุษรับพระเสาวนีย์แล้วถวายบังคม ลงมาถามได้ความแล้วกลับไปทูลว่า

“พระคุณเจ้าประสงค์จะบิณฑบาตน้ำมัน พระเจ้าข้า”

ฟ้าหญิงสุมิตตาจึงให้ไปอาราธนาพระคุณเจ้าขึ้นมานั่ง ณ อาสนะอันสมควร แล้วจึงมีดำรัสว่า

“พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์น้ำมันเอาไปเพื่อประโยชน์สิ่งใด”

“ขอถวายพระพร อาตมภาพบิณฑบาตน้ำมันได้แล้ว ก็แต่งประทีป ทำการสักการบูชาแด่สมเด็จพระมิ่งมงกุฎปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสิ้นราตรียังรุ่ง ครั้นเวลาสายสว่างแล้ว พระอริยสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกัน ณ สำนักแห่งสมเด็จพระบรมครู อาตมภาพก็ตามประทีปบูชาพระอริยสาวกทั้งหลายอีกเล่า แต่เฝ้ากระทำอยู่อย่างนี้เสมอมา ขอถวายพระพร”

ฟ้าหญิงสุมิตตาเทวีได้ฟังดังนั้น มีจิตยินดีเลื่อมใสเป็นยิ่งนัก ได้ตักตวงน้ำมันพันธุ์ผักกาดจนเต็มขัน ก็ทูนเหนือเศียรเกล้านำมาในขณะนั้น พระนางยังเกิดความคิดอันสูงส่งบรรเจิดจ้าขึ้นมาว่า

‘สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของเราได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลสัตวโลกเป็นอันมากฉันใด กาลนานไปเบื้องหน้า ขอให้เราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง เพื่อจะได้อนุกูลแก่สัตวโลก ฉันนั้นเถิด’ คิดคำนึงดังนั้นแล้ว จึงนำภาชนะบรรจุน้ำมันนั้นลงจากเบื้องบนพระเศียรเกล้าแล้ว ก็รินลงในบาตรของพระคุณเจ้าจนเต็มแล้วมีดำรัสว่า

“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายน้ำมันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยเถิด ขอพระคุณเจ้าจงนำน้ำมันนี้ไปบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้าของข้าพเจ้าแล้ว ขอจงมีจิตการุณช่วยกราบทูลพระองค์ด้วยเถิดว่า พระกนิษฐภคินีของพระพุทธองค์ถวายมา ซึ่งพระนางได้ตั้งจิตปรารถนาว่า ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง ขอให้ทรงพระนามว่า สิทธัตถะ ในอนาคตพระพุทธเจ้าข้า” ความปรารถนานั้นของพระนางจักสำเร็จหรือไม่หนอ

พระบรมศาสดาทรงสดับแล้ว จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า

“ดูกรภิกษุ บัดนี้สุมิตตาราชกุมารี พระกนิษฐภคินีของเรานั้นยังตั้งอยู่ในอัตภาพเป็นสตรี จึงยังไม่สมควรที่จะได้รับคำพยากรณ์”

“พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระกนิษฐภคินีของพระองค์จักไม่มีโอกาสได้สำเร็จพุทธภูมิเลยหรือ”

ลำดับนั้น สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจึงทรงพิจารณาดูในอนาคตก็ทรงทราบว่า พระนางสุมิตตาเทวีได้เคยมีพุทธภูมิปณิธานไว้นานนักหนา ตั้งแต่ครั้งเป็นมาณพหนุ่มผู้แบกมารดาไว้บนบ่าว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรว่า ถ้าตัวเราถึงชีวิตพินาศขาดสูญลงในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่ พร้อมกับมารดา ณ กาลบัดนี้ ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนักหนานี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งโพธิญาณ ขอเราได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายอันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารให้ข้ามพ้นลุถึงซึ่งฝั่งโน้นคือ อมตมหานิพพาน

ครั้นคิดดังนั้นแล้วก็ตั้งปณิธานซ้ำลงไปอีกว่า เมื่อเราเปลื้องตนออกพ้นจากวัฏฏสงสารแล้ว ขอเราพึงนำสัตว์ทั้งหลายให้เปลื้องตนพ้นจากวัฏฏสงสารด้วยเถิด อนึ่งเมื่อเราข้ามจากวัฏฏสงสารได้แล้ว ขอให้เราพึงนำสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารได้ด้วยเถิด (มุนีนาถทีปนี หน้า ๑๕๐)

เมื่อทรงพิจารณาดูในอนาคตกาลแล้ว ทรงทราบว่าพระน้องนางจะสำเร็จพุทธภูมิตามความปรารถนาได้ จึงตรัสกับพระภิกษุรูปนั้นว่า

“ดูก่อนภิกษุ กาลข้างหน้าในอนาคต นับแต่นี้ไปอีก ๑๖ อสงไขยเศษหนึ่งแสนมหากัป จักมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า สมเด็จพระทีปังกร จักเสด็จมาอุบัติตรัสในโลก พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้กล่าวพยากรณ์ให้แก่พระภคินีของเรา”

เมื่อพระปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นแล้ว พระภิกษุรูปนั้นจึงได้ทูลลา แล้วไปสู่ปราสาทของฟ้าหญิงสุมิตตาเทวี เล่าแจ้งตามที่ได้รับฟังจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อได้สดับคำบอกเล่าจบลง เจ้าฟ้าหญิงทรงโสมนัสยิ่งนัก จึงมีพระเสาวนีย์ถวายนิตยปวารณาว่า

“ข้าแต่พระคุณเจ้า แต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระคุณเจ้าอย่าได้เที่ยวไปแสวงหาที่อื่นเลย ขอพระคุณเจ้าจงมารับน้ำมันในสำนักแห่งข้าพเจ้านี้เป็นนิตย์ทุกวันด้วยเถิด”

นับแต่วันนั้นมา พระภิกษุนั้นก็ได้มารับน้ำมันพันธุ์ผักกาดจากปราสาทของเจ้าฟ้าหญิงสุมิตตาเทวี ไปทำประทีปบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเป็นประจำ

ฟ้าหญิงสุมิตตาจึงได้มีโอกาสบูชาประทีปแก่พระพุทธเจ้าตลอดเวลาเท่าที่พระภิกษุรูปนั้นได้ถวายบูชา อีกทั้งที่ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดแจงอาหารอย่างประณีตเป็นอันมาก พร้อมด้วยเครื่องสักการบูชา มีดอกไม้และของหอม เป็นต้น พระนางแวดล้อมด้วยบริวารไปสู่มหาวิหาร ถวายบิณฑบาตแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ด้วยความเชื่อมั่นเลื่อมใสที่มากขึ้น ๆ ทำให้พระนางมีพระหฤทัยเบื่อหน่ายจากความที่ได้อัตภาพเป็นสตรีเพศนั้นยิ่งนัก จึงอุตส่าห์บำเพ็ญกุศล เช่น บริจาคทาน รักษาศีล สมาทานอุโบสถ ประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นประจำ ครั้นสิ้นพระชนมายุแล้ว ก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์เทวโลก หมดสิ้นเศษกรรมที่มีอยู่ ได้ไปเกิดเป็นชายในภพชาติต่อ ๆ ไป

จะเห็นได้ว่า ความเลื่อมใสจากการได้ถวายน้ำมันเพื่อบูชาประทีปแก่พระพุทธเจ้า คือจุดเริ่มต้นแห่งความเลื่อมใสศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำให้มีโอกาสสร้างบุญบารมีด้านอื่น ๆ เป็นประจำ จนกระทั่งให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยตลอด การบำเพ็ญกุศลเพื่อสนับสนุนให้บุคคลอื่นได้ถวายประทีปเป็นพุทธบูชา อานิสงส์ที่ได้ จึงเป็นเหตุปัจจัยที่สนับสนุนให้ได้กระทำกุศลส่วนอื่นยิ่งๆ ขึ้นไปดุจเดียวกัน
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 09:56 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 Thesun

Thesun
 • Members
 • 46 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:londoon,germany
 • Interests:สมาธิ

โพสต์เมื่อ 20 February 2008 - 02:32 AM

มีความสุขจังเลยครับกับวันมาฆบูชาที่จะถึง วัดสาขาทั่วโลกกำลังเตรียมงาน london ก็เช่นกันครับ

ไฟล์แนบ


เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี  สิ่งที่เราทำย่อมเป็นของเรา  ทำทั้งทีทำให้ปลื้ม


#4 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:34 PM

อนุโมทนาบุญครับ