ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๑o


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:01 PM

ผลแห่งการถวายประทีปธรรม
ของพระสกุลาภิกษุณี***การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด ย่อมมีอานิสงส์มากมาย เป็นการยกใจของตนเองให้สูงส่งขึ้น และสามารถยกใจของผู้อื่นได้อีกด้วย ผู้มีปัญญาเมื่อเห็นว่า บุคคลผู้นี้หรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่นพระเจดีย์ ก็มักที่จะแสวงหาสิ่งของมาเป็นเครื่องบูชา เป็นการแสดงถึงคุณธรรมคือความเคารพ ในคุณธรรมความดีของบุคคลนั้น ๆ พร้อมที่จะน้อมรับการชี้แนะ สั่งสอน หรือรับเอาความรู้จากบุคคลนั้น และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ กำลังใจที่จะทำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเป็นอุบายนำพาตนเองให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่พระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของทุก ๆ ชีวิต

ผู้มีปัญญาในกาลก่อน เมื่อได้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงยกย่องสรรเสริญบุคคลใดแล้ว ก็มานึกว่าบุคคลผู้นี้ต้องมีคุณธรรมความดีหรือคุณวิเศษอะไรสักอย่าง จึงเป็นเหตุให้ได้รับการยกย่องจากพระองค์ท่ามกลางหมู่สงฆ์เช่นนี้ จึงตั้งใจประกอบคุณงามความดีสร้างบุญกุศลอันเป็นเหตุสนับสนุนให้ได้สมปรารถนา ดังเรื่องราวของพระนางสกุลาภิกษุณี ที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาอยากเป็นเลิศทางด้านตาทิพย์ ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต มีปรากฏประวัติอยู่ในพระไตรปิฎก ดังนี้

ในเมืองหังสวดี มีหญิงคนหนึ่งนามว่า ขัตติยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพย์ เป็นที่พึงใจ มีสิริ เป็นพระธิดาของพระราชาผู้ใหญ่พระนามว่าอานันทะ งดงามอย่างยิ่ง เป็นพระภคินีต่างพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ห้อมล้อมด้วยราชกัญญาทั้งหลาย ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงาม เข้าไปเฝ้าพระมหาวีรเจ้าปทุมุตตระ เมื่อได้เข้าไปเฝ้าพระมหาวีรเจ้าแล้วได้ฟังธรรมเทศนา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกพระองค์นั้นทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งให้เป็นผู้เลิศด้านมีทิพยจักษุท่ามกลางบริษัทสี่ นางขัตติยนันทนาได้ฟังพุทธพจน์นั้นแล้ว เกิดมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส จึงได้ถวายทานและบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว นางได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีทิพยจักษุ เช่นภิกษุณีรูปนั้นบ้าง

ครั้งนั้น พระบรมศาสดาทรงทราบความปรารถนานั้น จึงตรัสกับนางว่า

“ดูก่อน ขัตติยนันทนา เธอจักได้ตำแหน่งที่ตนปรารถนา ตำแหน่งที่เธอปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปธรรม ในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่า โคดม จักทรงสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เธอจักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต จักเป็นพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามว่า สกุลา

ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ เมื่อนางขัตติยนันทนาละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ผู้เป็นพงศ์พันธุ์แห่งพรหม มียศมาก ประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว

ครั้งนั้น นางเป็นปริพาชิกาประพฤติอยู่ผู้เดียว เที่ยวไปเพื่อแสวงหาอาหาร ได้น้ำมันมาน้อยหนึ่ง เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธา เอาน้ำมันนั้นตามประทีปบูชาพระเจดีย์ชื่อ สัพพสังวร แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น จึงตามส่งผลให้

เมื่อละจากมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยอำนาจบุญกรรมนั้น แม้ไปเกิดในที่ใด ๆ ประทีปเป็นอันมากก็สว่างไสวแก่ท่านในที่นั้น ๆ

ในการเกิดนั้น แม้ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่นอกฝา หรือสิ่งที่อยู่นอกภูเขาศิลา ก็เห็นได้ทะลปรุโปร่ง การมีตาทิพย์เช่นนี้ก็เกิดจากอานิสงส์ของการถวายประทีป ทำให้ท่านมีนัยน์ตาแจ่มใส รุ่งเรืองด้วยยศ มีศรัทธา มีปัญญา นี้ก็เป็นผลแห่งการถวายประทีป

ในภพที่เกิดในสกุลพราหมณ์ อันมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย มหาชนยินดี พระราชาทรงบูชา ในครั้งนั้น นางเป็นผู้มีอวัยวะทั้งปวงประดับด้วยอาภรณ์ยืนอยู่ที่หน้าต่าง ได้เห็นพระสุคตเจ้าเสด็จเข้าไปในเมืองทรงรุ่งเรืองด้วยยศ อันเทวดาและมนุษย์สักการบูชา ทรงสมบูรณ์ด้วยพระอนุพยัญชนะลักษณะมหาบุรุษทั้งหลาย ก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัส พอใจบรรพชา ครั้นได้บรรพชาแล้วไม่นานนัก ก็ได้บรรลุอรหัตผล

ท่านมีความชำนาญในฤทธิ์และทิพยโสตธาตุ รู้วาระจิตของผู้อื่น เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษะอันหมดจดวิเศษ ยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์ หมดมลทินด้วยดี

ท่านบำรุงพระศาสดาแล้ว ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ปลงภาระอันหนังลงได้แล้ว ถอนตัณหาอันนำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์คือธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวง ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้ว

“พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณา ผู้อุดมกว่านรชน ทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่า สกุลาภิกษุณี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายที่มีทิพยจักษุ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 10:07 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:36 PM

อนุโมทนาบุญครับ