ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๕


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:31 PM

ผลแห่งการถวายประทีป

ของพระปัญจทีปกเถระ***การสั่งสมบุญในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่อยู่ในอุปนิสัยของนักสร้างบารมีทั้งหลาย ซึ่งต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เป็นเสบียง และเป็นเครื่องสนับสนุนให้สร้างบารมีได้อย่างต่อเนื่อง และปราศจากอุปสรรคใด ๆ ทั้งปวง ดังนั้น ไม่ว่านักสร้างบารมีนั้นจะมีเป้าหมายแห่งการสร้างบารมีไปถึงจุดใด จึงต้องสร้างบารมีให้ครบทั้งทาน ศีล และภาวนา ในเรื่องของทานนั้น ย่อมไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น เพราะผลแห่งทานแต่ละอย่างแม้ให้ผลเช่นเดียวกันในเรื่องหลัก หากในเรื่องปลีกย่อยแล้วการให้ทานแต่ละอย่างย่อมมีผลที่แตกต่างกัน ซึ่งผลเหล่านั้นเองที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบารมีของแต่ละบุคคลให้มีเส้นทางที่ต่างกัน

ในอดีตกาล แม้พระเถระผู้บำเพ็ญบุญบารมีสั่งสมบุญทั้งหลายเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพาน ถวายทานทั้งหลายเพื่อเป็นอุปการะในการสร้างบารมีแล้ว ทานอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ได้ขาดก็คือการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระเถระผู้นั้นก็คือ พระปัญจทีปกเถระ นั่นเอง

ครั้งนั้น พระเถระบังเกิดในตระกูลที่ดี ขณะอยู่ครองเรือนได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ คราวหนึ่งท่านเห็นมหาชนทำการบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ จึงได้แวดล้อมต้นโพธิ์ตามประทีปบูชาพระพุทธเจ้าบ้าง จากการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาในครั้งนั้นก่อให้เกิดอานิสงส์ตามมาอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังต่อไปนี้คือ

ถือกำเนิดใน ๒ ภพภูมิเท่านั้นคือ มนุษย์และเทวดา

ในการเกิดแต่ละครั้งของท่าน เทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ในอากาศ ด้วยผลแห่งการถวายประทีปของท่าน

เป็นผู้มีตาทิพย์ สามารถมองเห็นได้ทะลุปรุโปร่ง และมองเห็นได้ไกลเป็นร้อยโยชน์ ย่อมมองเห็นได้ภายในฝาเรือน ภายในหินล้วน ตลอดล่วงภูเขาในที่ร้อยโยชน์โดยรอบ

ในกัปที่ ๓,๔๐๐ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามว่า สตจักขุ มีพระเดชานุภาพและมีพละมาก

ด้วยบุญกรรมที่เหลืออยู่ หลังจากเวียนว่ายตายเกิด รุ่งเรืองในภพในทุกสถานที่เกิดนั้นแล้ว เช่นเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่อยู่ในวิมานที่เพียบพร้อมด้วยความรุ่งเรือง แล้วท่านได้มาเกิดในเรือนที่มีตระกูลดีในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อเจริญวัย ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาบรรพชาในพระพุทธศาสนาและสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

คุณวิเศษคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ท่านสามารถบรรลุได้หมดสิ้นตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด นี้ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาประทีปด้วยจิตศรัทธาในครั้งนั้น ท่านจึงปรากฏนามว่า พระปัญจทีปกเถระ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 09:59 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:35 PM

อนุโมทนาบุญครับ