ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๘


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:10 PM


ผลแห่งการทรงคบเพลิงไว้

ของพระอุกกาสติกเถระพระอุกกาสติกเถระได้กล่าวภาษิตคาถาว่า

“ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ ข้าพระองค์ได้ทรงคบเพลิงใด ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทรงคบเพลิงไว้” เหตุที่มาของคำกล่าวนี้ เรื่องราวในอดีตกาลของท่าน มีดังต่อไปนี้

ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า โกสิกะ พระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตกูฏ พระองค์เป็นผู้เพ่งพินิจ ยินดีในฌาน เป็นผู้ตื่นแล้ว อภิรมย์ในวิเวก เป็นมุนี ครั้งนั้นพระอุกกาสติกเถระเกิดเป็นชายหนุ่ม พร้อมด้วยหมู่นารีแวดล้อม ได้เข้าไปในป่าหิมวันต์ ได้เห็นพระโกสิกะพุทธเจ้าผู้ปานดังพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ เกิดจิตเลื่อมใสในพระองค์ ได้ถือเอาคบเพลิงจำนวน ๑๐๐ ดวง ตามถวายแวดล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด ๗ วัน ๗ คืน

ล่วงเข้าวันที่ ๘ พระสยัมภูพุทธเจ้าพระนามว่า โกสิกะ ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไร ๆ ได้เสด็จออกจากสมาบัติ ชายหนุ่มนั้นจึงได้ถวายอาหารอย่างหนึ่ง ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์

บุญกุศล ๒ ประการที่ชายหนุ่มได้ทำไว้ในภพชาตินั้นก็คือ

การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยคบเพลิงตลอด ๗ วัน ๗ คืน และการถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าผู้ออกจากสมาบัติ ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา

ด้วยบุญทั้ง ๒ ประการดังกล่าว ได้ส่งผลแก่ท่านอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านได้กราบทูลต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านรชน ด้วยผลแห่งการถวายอาหารในครั้งนั้น ข้าพระองค์ได้ไปเกิดในหมู่เทพในสวรรค์ชั้นดุสิต แสงสว่างย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ข้าพระองค์แผ่รัศมีไปได้โดยรอบ ๑๐๐ โยชน์

ในกัปที่ ๕๕ ข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต เป็นผู้ชนะแล้ว ครั้งนั้นพระนครของข้าพระองค์เป็นเมืองที่มั่งคั่งเจริญ สร้างสรรค์อย่างสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน์ กว้าง ๒๐ โยชน์ อยู่ในพระนครชื่อ โศภณ อันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให้ นครนั้นสงัดจากเสียง ๑๐ อย่าง หากประกอบด้วยกังสดาลเสียงไพเราะ (ระฆังวงเดือน)

ในพระนครนั้นไม่มีเครือเถา ไม้ และดินเลย เพราะสำเร็จด้วยทองคำล้วน ๆ ที่เปล่งประกายแสงโชติช่วงอยู่ตลอดกาลเป็นเนืองนิตย์ รายรอบพระนครนั้นล้อมด้วยกำแพง ๔ ชั้น ๓ ชั้นจากรอบนอกสำเร็จด้วยแก้วมณี ส่วนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตถ่องแถวต้นตาลไว้ สระโบกขรณีตั้งหมื่น ปกคลุมไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบล ดารดาษไปด้วยบุณฑริก (บัวขาว) เป็นต้น หอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นไม้หอมนานาชนิด

ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ ข้าพระองค์ได้ทรงคบเพลิงใด ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทรงคบเพลิงไว้

ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว คำสอนทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้า ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว”

จากเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการสร้างบุญกุศลคราวหนึ่ง ๆ นั้น พระอุกกาสติกเถระได้กระทำเมื่อมีจิตเลื่อมใส อันเกิดจากการเห็นพระพุทธเจ้าผู้มีรัศมีแห่งธรรมแผ่ไปโดยรอบ งดงามดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ การบูชาด้วยคบเพลิงจำนวน ๑๐๐ ดวงนั้นเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่เสื่อมถอยศรัทธา แม้ไม่ได้มีโอกาสกราบบังคมพระพุทธองค์เนื่องจากกำลังเข้าสมาบัติ แต่พระอุกกาสติกเถระก็ยังคงบูชาโดยความเคารพ

จวบจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงออกจากสมาบัติ จึงได้ถวายอาหารอย่างเหมาะสมด้วยกาล ซึ่งการถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัตินั้น เป็นทานที่ให้ผลอย่างไพศาล ดังนั้น เมื่อบุญใหญ่ทั้ง ๒ บุญมาบรรจบกันเข้า จึงได้ส่งผลบุญให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่อง และทำให้ท่านมีเพียงสุคติเป็นที่ไปนับแต่บัดนั้น

หรือแม้แต่พระติณุกถธาริยเถระ ท่านได้กล่าวไว้ว่า ในกัปที่แสนแต่กัปนี้ ท่านเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ชูคบเพลิงไว้ ๓ ดวงที่ไม้โพธิพฤกษ์ของพระปทุมุตตระ ซึ่งเป็นไม้สูงสุดกว่าไม้ทั้งหลาย ด้วยบุญที่ได้ชูคบเพลิงด้วยจิตเลื่อมใสนั้น ทำให้ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลยเช่นกัน


"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 10:05 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:36 PM

อนุโมทนาบุญครับ