ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๖


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:25 PM

ผลแห่งการถวายประทีป

ของพระเอกทีปิยเถระ


***การถวายประทีปนั้น เป็นการถวายทานอีกประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในอุปนิสัยของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ในพระไตรปิฎกจึงได้มีบันทึกเกี่ยวกับการถวายประทีปในอดีตกาลของพระเถระหลายรูปด้วยกัน ดังในเรื่องราวของ พระเอกทีปิยเถระ

ในอดีต พระเอกทีปิยเถระได้สั่งสมกุศลกรรมไว้ในสมัยของพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ก่อน ๆ ทุกภพนั้นจะสั่งสมแต่บุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเป็นประจำเสมอ ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า ปทุมุตตระ นี้ก็เช่นกัน ท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอีกครั้ง ซึ่งบุญในภพชาตินั้นที่ท่านทำไว้ก็คือ การถวายประทีป

ครั้งนั้น พระเถระเกิดในตระกูลคฤหบดี โดยอาศัยผลจากการทำทานเช่นเดียวกับนักสร้างบารมีคนอื่น ๆ เมื่อเจริญวัยแล้ว มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ได้บูชาประทีปดวงหนึ่งไว้ที่ไม้สนอันเป็นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ โดยการเริ่มตั้งน้ำมันและไส้ประทีปเป็นการถาวร เพื่อบูชาด้วยประทีปดวงหนึ่งเป็นประจำ เมื่อบูชาแล้วมีใจผ่องใสเบิกบานในบุญที่ได้กระทำ

จะสังเกตเห็นว่า การบูชาประทีปนั้น ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่น ๆ มา อาจบูชากับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ โดยมีจิตมุ่งตรงต่อพระพุทธองค์ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา แม้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าก็มิได้ถวายโดยตรงต่อท่าน แต่บุญจากการบูชาเลื่อมใสนั้นก็ก่อให้เกิดผลบุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ เทียบเท่ากับการถวายแด่พระพุทธองค์ เป็นการสืบทอดการบูชาที่มีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ

ในอดีตของพระเอกทีปิยเถระ ได้ทำการบูชาด้วยประทีป ผลบุญจึงได้ส่งให้แก่ท่านดังต่อไปนี้คือ

ท่านได้ถือกำเนิดใน ๒ ภพภูมิคือ ท่องเที่ยวไปในเทวโลก และมนุษยโลก เป็นผู้รุ่งเรืองในที่ทุกแห่ง

เป็นผู้มีดวงตาแจ่มใส เสวยสุขในโลกทั้งสอง สมดังพุทธภาษิตที่ว่า ผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้ดวงตา จึงทำให้เป็นผู้มีดวงตาแจ่มใสไม่พิการ

เมื่อเกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เกิดในตระกูลที่ดีสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติในกรุงสาวัตถี บรรลุนิติภาวะแล้ว มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย บวชในพระพุทธศาสนา ไม่นานนักก็บรรลุคุณวิเศษ มีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ รู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าถึงอรหัตผลในไม่ช้านี้ก็เนื่องมาจากการที่ได้ถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ซึ่งอานิสงส์ให้เป็นผู้มีดวงตาธรรมอันแจ่มใส สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมได้โดยง่ายนั่นเอง

แม้ในระหว่างภพชาติที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในกัปที่ ๑๖,๐๐๐ แต่กัปนี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๔ ครั้ง ทรงพระนามว่า จันทาภา มีพละมาก

จากบุพกรรมของพระเอกทีปิยเถระนี้ จะเห็นว่าท่านได้บูชาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาของท่าน มีความต่อเนื่อง มีจิตเลื่อมใสศรัทธาเป็นสำคัญ มีความยินดีโสมนัส อานิสงส์นั้นได้เกิดแก่ท่านอย่างต่อเนื่องซ้ำ ๆ กัน เช่นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๔ ครั้ง แม้ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้นึกถึงบุพกรรมแต่ครั้งก่อน ท่านก็ได้นำมาประกาศเรื่องราวด้วยความปีติโสมนัสอีก

การทำความดีนั้น เมื่อได้ตามระลึกถึงในครั้งใด ก็สามารถสร้างความปีติใจให้แก่ผู้สร้างความดีนั้น ฉะนั้นการสร้างความดีจึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การจุดโคมมาฆประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แม้ว่าเราเคยทำมาแล้วในปีก่อน ๆ แต่การทำซ้ำ ๆ ก็จะได้ชื่อว่า เราได้สั่งสมบุญอย่างเดิมเป็นประจำได้อย่างหนึ่ง ผลบุญนั้นเกิดขึ้นเป็นทวีคูณและสามารถตามระลึกถึงได้อย่างง่ายดาย การทำบุญครั้งใหม่สามารถเป็นเครื่องเตือนให้เราระลึกนึกถึงบุญในครั้งเก่าได้ ด้วยอานิสงส์ที่เกิดจากการระลึกถึงบุญหลังทำ ก็จะเกิดแก่เราอีกส่วนหนึ่ง บุญจะเกิดขึ้นใน ๓ วาระ คือ ก่อนทำ ขณะทำ และหลังจากทำ แล้วตามระลึกถึงบุญอยู่เสมอ จิตย่อมเป็นกุศลบ่อย ๆ บุญจึงเกิดขึ้นทุกครั้งที่ตามระลึกถึงคุณความดีที่ได้สั่งสมมา
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 10:01 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:35 PM

อนุโมทนาบุญครับ