ประเภทของพระบรมธาตุ

ประเภทของพระบรมธาตุ มีวิธีแบ่งตามความสมบูรณ์ของสภาพหลังพิธีเผาสรีระธาตุ 1.นวิปปกิณณาธาตุ คือพระบรมธาตุที่ยังอยู่เป็นชิ้นสมบูรณ์ มี 7 องค์ 2.วิปปกิณณาธาตุ คือพระบรมาตุส่วนที่แยกกระจัดกระจายเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชนและสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จปรินิพพาน ดังที่ปรากฏอยู่ใน “ตำนานมูลศาสนา” และ “ชินกาลมาลีปกรณ์” https://dmc.tv/a17435

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 7 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 15600 ]

พระบรมธาตุ
ประเภทของพระบรมธาตุ

ประเภทของพระบรมธาตุ

ประเภทของพระบรมธาตุ
มีวิธีแบ่งตามความสมบูรณ์ของสภาพหลังพิธีเผาสรีระธาตุ

1. นวิปปกิณณาธาตุ

      คือพระบรมธาตุที่ยังอยู่เป็นชิ้นสมบูรณ์ มี 7 องค์ ได้แก่ พระเขี้ยวแก้ว 4 องค์, พระรากขวัญ (ไหปลาร้า 2 องค์) และพระอุณหิศ (พระนลาฎหรือหน้าผาก) 1 องค์ พระเขี้ยวแก้วองค์ด้านขวาบนอยู่ที่ดาวดึงส์ องค์ซ้ายล่างอยู่ที่นาคพิภพ องค์ซ้ายบนอยู่ที่เมืองแคนดีศรีลังกา องค์ขวาล่างอยู่ที่พระเจดีย์อุทกปุพพุลละในป่ารังแถบลุ่มแม่น้ำเสรุ พระรากขวัญองค์หนึ่งอยู่ที่เมืองอนุราชสิงหลในลังกา อีกองค์อยู่ที่พรหมโลก พระอุณหิศหรือพระนลาฎนั้นอยู่ที่เจดีย์บนยอดเขาโสณฑิยะ ระหว่างแม่น้ำเสรุกับแม่น้ำวรภะบนฝั่งขวาของแม่น้ำมหาวาลุกคงคาเมืองอนุราชสิงหล

2. วิปปกิณณาธาตุ


     คือพระบรมธาตุส่วนที่แยกกระจัดกระจายเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชนและสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนเสด็จปรินิพพาน ดังที่ปรากฏอยู่ใน “ตำนานมูลศาสนา” และ “ชินกาลมาลีปกรณ์” “ว่า..” เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ศาสนาจักไม่กว้างขวาง ขอให้ธาตุ 7 ส่วน (นวิปปกิณณาธาตุ) อย่าแตกย่อย ธาตุอื่นนอกจากนี้ ขอให้แตก ย่อยเท่าเมล็ดถั่วถิม เท่าเมล็ดข้าวสารหักกึ่ง เท่าเมล็ดพันธ์ผักกาด (รวมประมาณ 16 ทะนานเล็ก) จงกระจัดกระจายให้คนทั้งหลายอันประกอบด้วยศรัทธาได้อุปัฎฐากบูชาเพื่อเป็นเหตุแห่งสุคติ เถิด

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งในลักษณะอื่นๆ เช่น


      พระธาตุที่เป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์จริงๆ (เช่นองค์ที่บรรจุอยู่ในพระปฐมเจดีย์ หรือภูเขาทอง)

       พระธรรมธาตุ อันเกิดจากพุทธานุภาพ (พลังธรรมจักรฯ) ที่มีต่อสิ่งอื่น (มิใช่ร่างกายของพระพุทธเจ้า) เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานมรรคแล้ว สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์เคยปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับปราณของท่านจะค่อยๆ ทยอย (ตามพุทธสรีระ) กลายเป็นพระธาตุไปตามลำดับความเข้มข้นของพุทธปราณ โดยเหตุนี้จึงมีพระธาตุมากมาย (พระธาตุของพระอรหันต์ก็เป็นไปตามหลักการนี้ และเป็นไปตามลำดับความเข้มข้นของพลังพระรัตนตรัยหรือพลังธรรมจักรฯ ที่หล่อเลี้ยงธาตุขันธ์ โดยพระอรหันต์ได้ธรรมจักรฯ อันเป็นนิพพานมรรคจากพระพุทธเจ้าองค์ใด ในธาตุขันธ์ของพระอรหันต์องค์นั้นก็จะค่อยๆ บริสุทธิ์กลายเป็นพระธาตุ และเป็นสาวกบริวารของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีที่สุดคืออายตนะนิพพานอันมีพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นประธานนั่นเอง)

      บางครั้งมีการแบ่งชนิดของพระธาตุเป็นชนิดเม็ดกรวดเม็ดทราบ และชนิดหินปูน ชนิดหินปูนจะมีลักษณะสวยงาม มักจะมีขนาดเล็ก แวววาวดุหมดจดสวยงาม ผู้ที่ยังติดความสวยงามหรือมีตัวหลงอยู่มากมักจะให้ความสำคัญและความศรัทธาพระธาตุชนิดที่เหมือนกรวดทราย แต่ก็มีผู้รู้ในอดีตหลายท่านที่ให้ความสำคัญพระบรมธาตุชนิดเม็ดกรวดเม็ดทราย (ซึ่งเหมือนกระดูก และมีความสวยน้อยกว่าประเภทหินปูน) ผู้รู้เหล่านี้ได้แก่

     -    พระสังฆราช (วาสน์) : ทรงเชื่อมั่นในพระบรมธาตุแบบเม็ดกรวดเม็ดทราย เพราะส่วนใหญ่แสดงอานุภาพเป็นแสงนวลปลั่งลอยวนสถานที่ประดิษฐาน ลอยเป็นกลุ่มผ่านไปในอากาศ หรือเป็นแสงสว่างโพลงขึ้นในที่มืด เช่นที่พระปฐมเจดีย์

      -    ลอร์ดเคอร์ซัน อุปราชประจำอินเดียชาวอังกฤษ ได้ขดพบพระธาตุและมีคำแปลว่า กระดูกสมณะโคดม

     -    พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ได้ให้ทรรศนะว่าพระปฐมเจดีย์ก็เป็นแบบกระดูกคน

     -    พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ ปราโมช เขียนถึงพระบรมธาตุที่ภูเขาทองว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นกระดูกคน

     -    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

     -    พระองค์เจ้าปฤษฎางค์

     -    พระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ ทรงนิยมยกย่องและสะสม พระบรมธาตุเป็นที่สุด โดยถือเป็นเครื่องมงคลอันสูงสุด

     -    พระสังฆราช (อยู่) วัดสระเกศ ก็ทรงนิยมและสักการะบูชาพระบรมธาตุเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน

จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539


http://goo.gl/6QYP3M


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร