ศีล 5 คืออะไร มารักษาศีล 5 กันเถอะ

ศีล 5 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องรักษาศีล5 เราเข้าใจเรื่องศีล 5 มากน้อยแค่ไหน มาหาคำตอบเกี่ยวกับศีลห้ากันได้ที่นี่ค่ะ พร้อมภาพประกอบศีล 5 สวยๆ ... https://dmc.tv/a17718

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 29 มี.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 491527 ]

ศีล 5

ศีล 5 ศีลห้าคืออะไร
มารักษาศีล 5 กันเถอะ..

 

ศีล 5 คืออะไร
ศีล 5 คืออะไร


ศีล 5 ศีลห้าคืออะไร หมายถึงอะไร

     ศีล หมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ศีล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ)”

ศีล 5 คืออะไร ?


        ศีล คือ “ เจตนาŽ” ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติ ผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดคำหยาบ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดเพ้อเจ้อ)
        ศีล คือ “ เจตสิกŽ” หมายถึงการงดเว้นจากมโนทุจริต 3 (ความโลภอยากได้ของผู้อื่น, มีจิตคิดพยาบาท, มีความเห็นผิด)
        ศีล คือ ความสำรวมระวังŽ ปิดกั้นความชั่ว
        ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามŽ

 
       ศีล 5 คือ มนุษยธรรม หรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์
        ศีล 5 เป็นสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จากสามัญสำนึกที่รู้ว่า เมื่อเรามีความรักตนเอง ต้องการความสุข ความปลอดภัยในชีวิต คนอื่นก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา ด้วยเหตุนี้แม้ในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ศีล 5 ก็มีอยู่แล้ว

     แม้ศีลจะมีหลายความหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เจตนา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า

      ศีล คือ ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไม่ดีทุกประการ
 
        มนุษย์ แปลว่า สัตว์ที่มีจิตใจสูง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล

        มนุษย์มีเหตุ  มีผลรู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่สัตว์ไม่มีสิ่งนี้เมื่อใดที่มนุษย์มีศีล 5 ครบ ความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ กายก็เป็นปกติ วาจาก็ปกติ ใจก็ปกติ เมื่อไรศีล 5 ขาด ความเป็นมนุษย์ก็ลดลง
      
        ศีล 5 จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
โดยแต่ละข้อสามารถแบ่งแยกความเป็นมนุษย์กับสัตว์ได้ดังนี้


 ศีล 5 ข้อที่ 1
ศีล 5 ข้อที่ 1

        ข้อ 1  ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
 
        ตามปกติมนุษย์เราไม่ฆ่ากัน ต่างจากพวกสัตว์ เช่น เสือ สิงโต เวลาหิวก็ไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันที ศีลข้อ 1 จึงแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจน


 
 ศีล 5 ข้อที่ 1
ศีล 5 ข้อที่ 2

       

        ข้อ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย
 
        ธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะมนุษย์มีความรู้เรื่อง กรรมสิทธิ์ ว่านี่ของเขา นี่ของเรา แต่สัตว์ไม่รู้ เช่นเวลาสุนัขเห็นแมวกินปลาอยู่  ถ้าอยากได้มันจะเข้าไปแย่งเลย ดังนั้นถ้าใครลักขโมย จี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่น ก็แสดงว่าขณะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาสูญเสียไปแล้ว
 

ศีล 5 ข้อที่ 3
ศีล 5 ข้อที่ 3

 

        ข้อ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติในกาม
 
        ปกติมนุษย์รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขเมื่อถึงคราวฮอร์โมนเพศทำงาน มันจะกัดแย่งตัวเมีย แต่มนุษย์ปกติจะไม่เป็นเช่นนั้น


 
 ศีล 5 ข้อที่ 4
ศีล 5 ข้อที่ 4

 

       ข้อ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ  พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ
 
        ปกติมนุษย์จะไม่หลอกลวงกันและไม่เบียดเบียนคนอื่น ด้วยคำพูด ต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขที่อยู่ในบ้าน พอมีสุนัขตัวอื่นหรือมีคนเดินผ่านมา มันจะเห่าทันทีเลย แต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้น อยู่ดีๆ เราจะไม่ว่ารึว่าด่าใคร


 
 ศีล 5 ข้อที่ 5
ศีล 5 ข้อที่ 5

 

        ข้อ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุราเมรัย อันเป็นต้นเหตุแห่งความประมาท
 
        ปกติสัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่ามนุษย์ แต่บังคับทิศทางไม่ค่อยได้ เพราะไม่มีสติควบคุม ดังนั้นสัตว์จึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังกายให้เกิดเป็นคุณงามความดีอะไรได้แต่ มนุษย์มีสติควบคุมการกระทำ ทำให้สามารถเปลี่ยนกำลังกายมาเป็นการกระทำความดีได้ แต่เมื่อใดที่มนุษย์ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดเข้าไป ก็จะขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้สามารถทำเรื่องเลวร้ายได้ ศีลข้อ 5_นี้ จึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ขาดสติสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างและผิดศีลข้ออื่นได้ทุกข้อ

 

วิดีโอเรื่องศีล 5

 
 

 

การรักษาศีล 5

     ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

     การรักษาศีล เป็นบุญกิริยาวัตถุ คือ วิธีการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจงดเว้นจาก ความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมจะเกิดกระแสแห่งความดี เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ ที่เราเรียกว่า กระแสบุญ อันเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้น

     การรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบ ปลอดกังวล ช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่าย ศีลจึงเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูงคือสมาธิ(Meditation) และปัญญา

 

ประเภทของศีล

        ศีล มี 3 ประเภท คือ
ศีล 5 (เบญจศีล)
ศีล 8 (อุโบสถศีล)
และปาริสุทธิศีล (มหาศีล)

ในที่นี้จะขยายความเฉพาะศีล 5 ซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

 

คลิปวิดีโอเรื่องศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง ?


 


ศีล 5 มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

     ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม้ในปัจจุบันชาติ อานิสงส์ของศีลก็ยังสามารถปรากฎให้เห็นทันตาได้ดังตัวอย่างของพระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยน สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส

    ตรงข้ามกับผู้ที่มีใจร้าย โกรธง่าย โมโหง่าย จะมีหน้าตาบึ้งตึง ไม่น่าดู และมีผิวพรรณเศร้าหมอง เพราะในขณะที่เกิดอารมณ์โกรธ ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) จะขับสารเคมีชื่อ อะดรีนาลิน (Adrenalin) ออกมาสู่กระแสโลหิตทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางสรีระไปในทางไม่ดีเช่น ทำให้ผิวพรรณวรรณะไม่ผ่องใส ดังนั้นใครปรารถนาจะออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ พึงตั้งใจรักษาศีลให้ดี


วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล

    หากเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรักษาศีล ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างไร จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรักษา ก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้อย่างถูกต้อง รักษาแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ที่แท้จริงของศีล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษาแบบทำตามกันมา หรือว่ารักษาไปอย่างนั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

     การรักษาศีล มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ

     1. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

     2. เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการดำเนินชีวิต

     3. เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงามแก่ครอบครัว และสังคม

     4. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

     5. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะทำให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้


ศีล 5 ความหมายของศีล 5

 


องค์ประกอบของศีล

        การฆ่าสัตว์ต้องประกอบด้วยองค์ 5 คือ

1. สัตว์นั้นมีชีวิต
2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
3. มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้น
4. มีความพยายามฆ่าสัตว์นั้น
5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
 
        การลักทรัพย์ต้องประกอบด้วยองค์ 5 คือ

1. ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน
2. รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าหวงแหน
3. มีจิตคิดจะลักทรัพย์นั้น
4. มีความพยายามจะลักทรัพย์นั้น
5. ลักทรัพย์ด้วยความพยายามนั้น
 
        การประพฤติผิดในกามต้องประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1. หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด
2. มีจิตคิดเสพเมถุน
3. ประกอบกิจในการเสพเมถุน
4. ยังอวัยวะเพศให้ถึงกัน
 
        การพูดเท็จประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1. เรื่องไม่จริง
2. มีจิตคิดจะพูดให้ผิดความเป็นจริง
3. พยายามคิดจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริง
4. คนฟังเข้าใจความหมายคนที่พูดนั้น
 
        การดื่มน้ำเมาต้องประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1. น้ำที่ดื่มเป็นน้ำเมา
2. มีจิตคิดจะดื่ม
3. พยายามดื่ม
4. น้ำเมาล่วงพ้นลำคอลงไป
 
        การละเมิดศีลถ้ายังไม่ครบองค์ประกอบทุกข้อ ยังไม่ถือว่าศีลขาด เช่น การฆ่า มี 5 องค์ประกอบแต่ทำไป 4 องค์เรียกว่าศีลทะลุ ถ้าลดหลั่นลงมาเรียกว่า ศีลด่าง ศีลพร้อยตามลำดับ

 

ศีล 5
ศีล 5

ศีลขาดง่ายจริงหรือ ?

       ทั้งๆ ที่ศีลมีประโยชน์มากมาย แต่หลายคนกลับไม่สนใจที่จะรักษาศีล ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าหรือคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยศีลก็ขาดแล้วที่จริงศีลไม่ขาดง่ายๆ จะขาดต้องครบองค์ประกอบของศีลแต่ละข้อ ตัวอย่างเช่น
 
        ถ้าเราเดินไปเหยียบมดตายโดยไม่เจตนา ถือว่ายังไม่ผิดศีล ศีลยังไม่ขาด เพราะยังไม่ครบองค์ 5 ประการ
 
        อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง หรือ ศีลพร้อย ก็ล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น เพียงโทษมากน้อยต่างกันแต่ถ้าไม่รักษาศีลเลย จิตใจจะขาดที่ยึดเหนี่ยว เมื่อไรมีโอกาสก็จะทำชั่วได้โดยง่าย ซึ่งจะต้องรับวิบากกรรมชั่วนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ


ประกันชีวิตด้วยศีล 5
ประกันชีวิตด้วยศีล 5

 

การรักษาศีล 5 ไม่ใช่เรื่องยาก..

        ในการรักษาศีล “เจตนา” หรือความตั้งใจถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่คนเราไม่ได้ทำผิดศีล ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้แปลว่ามีศีล เพราะการที่คนไม่ได้ทำความชั่วอาจเป็นเพราะเขายังไม่มีโอกาสที่จะทำ เช่นคนป่วยที่นอนหมดแรงอยู่ในโรงพยาบาล ย่อมจะไปเบียดเบียนใครไม่ได้ หรือนักโทษที่อยู่ในคุกย่อมไม่สามารถออกมาทำอันตรายใครได้การจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วอย่างจริงจัง
เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเรา
 
        การรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อาศัยเพียงมีจิตใจที่ดีงาม แน่วแน่มั่นคงก็สามารถรักษาศีลได้แล้ว โดยเริ่มจากการนึกถึงศีลที่ละข้อและตั้งใจว่า เราจะรักษาศีลแต่ละข้อให้ดี เพียงแค่นี้ก็พร้อมแล้วกับการเริ่มรักษาศีลแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะรักษาศีลไม่ได้ตลอดไปก็ควรไปสมาทานศีลกับพระภิกษุเพื่อให้ท่านเป็นสักขีพยานซึ่งจะช่วยให้เรามีความรักและเคารพในศีลของเราและจะสามารถรักษาศีลได้อย่างมั่งคงปรารถนาสิ่งใดก็เอาศีลของเราเป็นที่ตั้งความปรารถนาทั้งก็จะสำเร็จโดยง่าย ศีลจึงเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นทันตาเห็นในปัจจุบันชาติ และสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นในภพชาติเบื้องหน้า

การสมาทานศีล 5

        การทำตนให้มีศีล โดยปกติมักเข้าใจว่าต้องไปรับกับพระเท่านั้นจึงจะใช้ได้ และจึงจะเป็นศีลถูกต้องมี อานิสงส์มาก ความจริงการรักษาศีลหรือทำตนให้มีศีลนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน มีทั้งวิธีที่รับกับพระและไม่ได้รับกับพระ แต่จะเป็นวิธีไหนก็ตามล้วนมีผลมีอานิสงส์ทั้งสิ้การสมาทานศีลมี 3 แบบ คือ

1.แบบสัมปัตตวิรัติ
2. แบบสมาทานวิรัติ
3. แบบสมุจเฉทวิรัติการสมาทานและรับศีล 5

 


อานิสงส์ของศีล      

  1. โภคสมฺปทํ เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติ สามารถบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่เกิดมีแก่ตนได้เต็มอิ่มโดยไม่ต้องหวาดระแวงอะไร
  2. กลฺยาณกิตฺตึ
เป็นเหตุให้มีชื่อเสียงดี มีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนไว้ใจได้ ทำให้มีอนาคตดีเพราะได้รับความไว้วางใจในความประพฤติ
  3. สมุหวิสารหํ
เป็นเหตุเป็นคนแกล้วกล้า อาจหาญ สง่าผ่าเผย ในเวลาเข้าสังคม
  4. อสมฺมุฬฺหํ
เป็นเหตุให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ ไม่หลงเพ้อดิ้นรนเวลาใกล้ตาย
  5. สุคติปรายนํ เป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติภูมิ เมื่อตายไปแล้ว     


อานิสงส์ของศีล
อานิสงส์ของการรักษาศีล

 

อานิสงส์ของศีล 5 กับการออกแบบชีวิต
(อานิสงส์โดยย่อ)
       

ถ้าอยากมีอายุยืน แข็งแรง ไม่มีโรคมาเบียดเบียนมีกำลังมาก ไม่พิกลพิการ ให้รักษาศีลข้อที่ 1 ให้ดี

ถ้าไม่อยากทรัพย์สินเงินทองพินาศไปเพราะภัยต่างๆ เช่นสูญหายโดนขโมย ถูกโกง โดนไฟไหม้ เป็นต้น ให้รักษาศีลข้อที่ 2

ถ้า ไม่อยากผิดหวัง หรือเสียใจกับความรัก ไม่อยากพลัดพรากจากคนรัก ของรัก ไม่อยากโดนเพศตรงข้ามหลอกอยากมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ อยากมีรูปร่างดี ไม่อ้วนหรือว่าผอมเกินไป ไม่สูงหรือว่าเตี้ยเกินไป ให้รักษาศีลข้อ 3 ให้ดี
 
ถ้า อยากมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ฟันสวย ขาวสะอาด เรียบ เสมอกัน กลิ่นปากหอม มีคำพูดที่คนเชื่อถือ ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสี ได้รับความจริงใจจากผู้อื่น ให้รักษาศีลข้อ 4 ให้ดี
 
ถ้าอยากมีสติมั่นคง ไม่ขี้ลืม ไม่โง่ ไม่เป็นบ้า ให้รักษาศีลข้อที่ 5 ให้ดี

ศีล 5 ข้อ เราต้องรักษาให้เป็นปกติ ชีวิตของเราก็จะถูกออกแบบให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติอย่างงดงาม

 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับศีล 5 อื่นๆ

ศีลดี คืออะไร
ศีล 5 ความหมายของศีล 5
ศีล 5 การสมาทานและรับศีล 5 อานิสงส์ของศีล
ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
ศีล 5 กลอนธรรม พระเทพสุวรรณโมลี
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ
ออกแบบชีวิตด้วยศีล
ศีลขาดง่ายจริงหรือ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Five Precept ศีล 5
อานิสงส์ของผู้มีศีลและอาจาระ
กุศลกรรมบถ ศีล..มารดาแห่งความดี
การเล่นหวยผิดศีลหรือไม่
อานิสงส์รักษาศีลจนตลอดชีวิต
ธุดงค์ เป็นวัตร แต่ไม่เป็นศีล
อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
ศีล 5 คืออะไร มารักษาศีล 5 กันเถอะ
ภิกษุณีกับแม่ชีมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

หลวงพ่อตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศีล

 

หลวงพ่อตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศีล

- คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร
- ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร?
- ศีลคืออะไร รักษาแล้วดีอย่างไร ไม่ต้องปฏิบัติมงคล 38 ได้หรือไม่
- การรักษาศีลได้บุญอย่างไรและถ้าจะรักษาศีลได้ดีต้องฝึกสติอย่างไร

ศีลข้อที่ 1

- ถ้าเราไปซื้อปลาที่มันชามาปล่อยให้มันตายเองสียก่อน แล้วเอามาทำอาหาร อย่างนี้จะบาปไหม
- เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ
- ถ้าผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษจะผิดศีลข้อปาณาติบาตหรือไม่

- เอาข้าวสารที่ผสมยาเบื่อหนูไปวางทิ้งตามที่ต่าง ๆ หนูมากินแล้วตาย อย่างนี้จะผิดศีลข้อ 1 ไหม? โดยที่ไม่ได้บังคับมันให้มากิน

-
การทำแท้งด้วยความจำเป็นบางอย่าง บาปหรือไม่
- การทำร้ายผู้อื่นโดยการต่อสู้ป้องกันตัวถือว่าบาปหรือไม่
- ไม่ได้ฆ่าสัตว์เองแต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าถือว่าบาปหรือไม่
- การทำแท้งด้วยความจำเป็นบางอย่าง บาปหรือไม่

ศีลข้อที่ 2 -
ศีลข้อที่ 3 - การไปเที่ยวผู้หญิงโสเภณีจะเป็นการผิดศีลข้อ 3 หรือไม่เพราะไม่ได้นอกใจใคร และหญิงนั้นก็สมัครใจด้วย ความเชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่
- กรรมใดทำให้เกิดมาเป็นเกย์ทอมดี้
ศีลข้อที่ 4 - สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้
- คนที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นบาปหรือไม่
ศีลข้อที่ 5

- ดื่มไวน์เพื่อเจริญอาหารถือว่าผิดศีลข้อที่ 5 หรือไม่
- การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ ไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ 5 ใช่หรือไม่
- การดื่มเหล้าแก้หนาวถือว่าผิดศีลข้อ 5 หรือเปล่า
- เลิกเหล้าได้แต่เลิกเที่ยวบาร์ไม่ได้ควรทำอย่างไรดี
- ดื่มของที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของร่างกายผิดศีลหรือไม่
- การมีอาชีพขายเหล้า หรือขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาผิดศีล 5 หรือไม่อย่างไรรูปภาพเกี่ยวกับศีล 5 สวยๆ

รูปภาพอีการ์ดศีล 5 สวยๆ จาก DMC.tv

 


ศีล 5


http://goo.gl/cythgS


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
  ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..
(11 ธ.ค. 2561)    ชม 341 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร