โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28

โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 นักเรียนอายุระหว่าง 14-17 ปี อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a29716

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 26 ม.ค. 2567 ] - [ ผู้อ่าน : 376 ]

โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28

นักเรียนอายุระหว่าง 14-17 ปี
อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

 
     เมื่อบุตรหลานเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

     โครงการอบรมสามเณร “มัชฌิมธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียน ม.2-ม.6 อายุ 14-17 ปี ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน


คุณสมบัติผู้สมัคร (รับเฉพาะนักเรียน ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดครบถ้วนเท่านั้น)
 
     1. เป็นนักเรียนชาย
     2. กำลังศึกษา ม.2 – ม.6 อายุ 14 – 17 ปี สำหรับมัชฌิมธรรมทายาท
     3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร (ลงชื่อในวันเข้าวัด)
     4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้
         และไม่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม
     5. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
     6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
         โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น
     8. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
     9. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    10. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    11. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น
    12. นักเรียนสามารถท่องคำขานนาคทุกบทได้
 

 
คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 
กำหนดการอบรม (รายละเอียดเพิ่มเติมจะส่งผ่านไลน์ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว)
 
      วันเข้าวัด : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567
      วันปลงผม : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567
      วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567
      วันฉลองสามเณรบวชใหม่ : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567
      สิ้นสุดการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567


 
การสมัคร
 
      1. ผู้ปกครอง แอดไลน์ @tty072  (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอการกรอกใบสมัคร
         ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
     2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้ปกครอง ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
         เพื่อพระอาจารย์จะนัดวันสัมภาษณ์บุตรหลาน และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
         โดยผ่าน VDO Call ทางไลน์ ในวันที่บุตรหลานสะดวก ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
     3. เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครทางไลน์ และโอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

 
หลักฐานการสมัคร (ส่งทางไลน์ เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว)
 
     1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ
     2. รูปถ่ายบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
     3. รูปถ่ายหน้าตรง (ภาพถ่ายปัจจุบัน) 1 รูป
     4. ค่าลงทะเบียน โอนผ่านธนาคาร (สำหรับจัดชุดธรรมทายาทและอุปกรณ์
         เครื่องนอนของใช้ส่วนตัวในการอบรม ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
     วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
     โทร. 086-077-6000
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
      กำหนดการวันมาฆบูชา 54 ปี วัดพระธรรมกาย
      พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567)
      โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
      ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2567)
      พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
      พิธีถวายโคมมาฆประทีป (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย
      โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51
      โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related