มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 38

แม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะมีภารกิจงานพระพุทธศาสนาที่มากมายขนาดไหนก็ตาม ตัวท่านจะแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมและทำกิจวัตรกิจกรรม โดยไม่ละทิ้งเลยแม้แต่เพียงวันเดียว https://dmc.tv/a14827

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 15 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16091 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 38
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        แม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะมีภารกิจงานพระพุทธศาสนาที่เยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่ตัวท่านก็จะแบ่งเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมและทำกิจวัตรกิจกรรม โดยไม่ละทิ้ง หรือขาดการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เรียกได้ว่าทั้งภารกิจและจิตใจ ท่านมหาเสนาบดีได้ทำควบคู่กันไปอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถรักษาธรรมะภายในและความละเอียดทางใจเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลา
 
ท่านมหาเสนาบดีสามารถรักษาธรรมะภายในและความละเอียดทางใจเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลา 
ท่านมหาเสนาบดีสามารถรักษาธรรมะภายในและความละเอียดทางใจเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลา
 
 
        ไม่เพียงแค่นั้น ในยามที่ท่านมหาเสนาบดีว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานของหมู่คณะ ตัวท่านก็จะใช้เวลาที่มีค่านั้นหันมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาอยู่เสมอๆ อีกด้วย ซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็จะนำความรู้ที่ได้จากทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัตินี้ มาตกผลึกเป็นบทฝึกและเป็นแนวทางในการฝึกฝนอบรมตนเอง อีกทั้งยังนำบทฝึกและแนวทางดังกล่าวมาแนะนำแก่เหล่าพระภิกษุ-สามเณรผู้บวชใหม่ รวมถึงอุบาสก-อุบาสิกาที่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ในยุคนั้นอีกด้วย
 
ท่านมหาเสนาบดีจะใช้เวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงาน มาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาอยู่เสมอๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีจะใช้เวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงาน มาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาอยู่เสมอๆ
 
 
        และถ้าหากท่านมหาเสนาบดีมีความสงสัยใคร่รู้ หรืออยากที่จะศึกษาหัวข้อธรรมะในหมวดใดเพิ่มเติม ด้วยอัธยาศัยที่ตัวท่านเป็นคนทำอะไรทำจริงไม่ปล่อยผ่าน จึงทำให้ตัวท่านชอบที่จะนำเอาคำถามที่ตัวท่านเตรียมเอาไว้มาสอบถามกับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯต่อจากพระมหาเถระ เพื่อไขความกระจ่างในธรรมะอยู่เสมอๆ ซึ่งพระเถระก็จะไขข้อข้องใจในธรรมะต่างๆ เหล่านั้น ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งให้กับท่านมหาเสนาบดีอยู่เสมอๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีชอบที่จะนำเอาคำถามที่ตัวท่านเตรียมเอาไว้มาสอบถามกับพระเถระอยู่เสมอๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีชอบที่จะนำเอาคำถามที่ตัวท่านเตรียมเอาไว้มาสอบถามกับพระเถระอยู่เสมอๆ
 
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดี สามารถที่จะนำธรรมะที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติและศึกษามาอย่างดีแล้ว มาสรุปเป็นบทฝึกหรือเป็นหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐาน เพื่อการสร้างคนดีแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐานนี้ ท่านมหาเสนาบดีก็ไม่ได้คิดและทำเพียงลำพังเพียงคนเดียว แต่ท่านยังมีทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้มีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วทุกแคว้น ที่ตัวท่านฝึกขึ้นมา เพื่อมาช่วยดูแลบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวควบคู่ไปกับตัวท่านอีกด้วย
 
ท่านมหาเสนาบดี สามารถที่จะนำธรรมะมาเป็นหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐาน
 
ท่านมหาเสนาบดี สามารถที่จะนำธรรมะมาเป็นหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐาน
 
 
        ในเวลาต่อมา เมื่อพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ท่านมหาเสนาบดีได้ฝึกขึ้นมา ได้เป็นพระอาจารย์ที่มีความแตกฉานในธรรมะทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็จะเมตตามอบหมายให้พระภิกษุเหล่านั้น หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นธรรมาสน์เทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชนผู้มีบุญ ที่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่แทนตัวท่านอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านมหาเสนาบดี จะต้องออกเดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆ ทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้น พระภิกษุรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทีมงานพระอาจารย์เทศน์สอนเหล่านี้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงานเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
 
ท่านมหาเสนาบดีเมตตามอบหมายให้พระภิกษุเหล่านั้น หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นธรรมาสน์เทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชน
 
ท่านมหาเสนาบดีเมตตามอบหมายให้พระภิกษุเหล่านั้น หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นธรรมาสน์เทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชน
 
 
        เมื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคนั้น มีความเป็นระบบระเบียบและมีการทำงานเป็นทีมเช่นนี้ ในที่สุดกิตติศัพท์อันดีงามของบทฝึกต่างๆ ที่ท่านมหาเสนาบดีพร้อมกับทีมงานพระภิกษุของท่านได้คิดพัฒนาขึ้น ก็ได้แผ่ขยายจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในยุคนั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นผลทำให้ไม่ว่าท่านมหาเสนาบดีจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ไหนก็ตาม ก็จะมีคณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั้นๆ มาสอบถามและขอคำปรึกษาในเรื่องธรรมะ และบทฝึกในการพัฒนาตนเองจากท่านมหาเสนาบดีอยู่เป็นประจำ เรียกได้ว่าท่านมหาเสนาบดีได้กลายเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ ผู้ชี้ทางสว่างในการฝึกคนของยุคนั้นเลยทีเดียว
 
ท่านมหาเสนาบดีกลายเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ ชี้ทางสว่างในการฝึกคนของยุคนั้น
ท่านมหาเสนาบดีกลายเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ ชี้ทางสว่างในการฝึกคนของยุคนั้น
 
 
        แม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะมีทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ ที่เข้มแข็งและเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และเป้าหมาย มาช่วยสานงานเผยแผ่วิชชาธรรมกายทั้งที่วัดใหญ่ และตามวัดสาขาต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ท่านมหาเสนาบดีก็ยังคงคอยตามไปให้ธรรมะ และคอยตอกย้ำเป้าหมายอุดมการณ์ อีกทั้งยังคอยให้กำลังใจกับทีมงานพระภิกษุเหล่านั้น ด้วยตัวของท่านเองอยู่เป็นประจำ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากของตัวท่านเลยอีกด้วย
 
ท่านมหาเสนาบดียังคอยตามไปให้ธรรมะ ตอกย้ำอุดมการณ์ และให้กำลังใจทีมงานพระภิกษุเหล่านั้น ด้วยตัวของท่านเองอยู่เป็นประจำ
 
ท่านมหาเสนาบดียังคอยตามไปให้ธรรมะ ตอกย้ำอุดมการณ์ และให้กำลังใจทีมงานพระภิกษุเหล่านั้น ด้วยตัวของท่านเองอยู่เป็นประจำ
 
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่เหล่านั้น มีความรู้สึกซาบซึ้งใจ, อบอุ่นใจ และปีติใจทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีได้เมตตามาเยี่ยม มาให้กำลังใจและให้ธรรมะกับพวกตนเช่นนั้น นอกจากทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ จะมีความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจแล้ว ทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ เหล่านั้นยังมีโอกาสได้ปรึกษา และเล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่พวกตนได้เจอมาให้กับท่านมหาเสนาบดีได้ฟังอีกด้วย
 
ทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่เหล่านั้น มีความรู้สึกซาบซึ้งใจ และปีติใจทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีได้เมตตามาเยี่ยม
 
ทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่เหล่านั้น มีความรู้สึกซาบซึ้งใจ และปีติใจทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีได้เมตตามาเยี่ยม
 
 
        ซึ่งทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆ จากพระภิกษุเหล่านั้น ท่านมหาเสนาบดีก็จะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมถึงให้นโยบายหรือโอวาทจากพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ ให้กับทุกๆ รูปได้รับทราบอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็แผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็แผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็แผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
 
 
        ส่วนว่าเรื่องราวของท่านมหาเสนาบดีของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/8DB4x


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก