มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 39

ในสมัยนั้นมีการสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยวิธีการอย่างไร แล้วทำไมท่านมหาเสนาบดี จึงสามารถศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน https://dmc.tv/a14832

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 17 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16553 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 39
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        หลังจากที่ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฯ ได้ฟัง “แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในพุทธันดรที่ผ่านมา” ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้นำมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่แล้ว มาถึงจุดนี้ลูกๆ นักเรียนอนุบาลฯ บางคนอาจจะเกิดรู้สึกสงสัยใคร่รู้ขึ้นมาว่า ในยุคสมัยนั้น คณะสงฆ์มีการสืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยวิธีการอย่างไร แล้วทำไมท่านมหาเสนาบดี จึงสามารถศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน จนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามานั้น มาวางเป็นหลักสูตรในการฝึกฝนอบรมตนเองได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถวางระบบระเบียบแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อีกด้วย
 
วิธีการสืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้น
วิธีการสืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้น
 
 
        สำหรับรูปแบบ หรือแนวทางในการสืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธันดรที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาที่หมู่คณะของเราลงมาเกิดสร้างบารมีนั้น จะอาศัยการท่องจำและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นหลัก โดยพระโบราณาจารย์ในยุคสมัยก่อนๆ นู้น เมื่อท่านได้ยินได้ฟังธรรมะมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็จะนำธรรมะเหล่านั้นมารวบรวมและเรียบเรียงต่อๆ กันให้เป็นบทกลอน เพื่อความสะดวกต่อการท่องจำและการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อๆ กันไป
 
การสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธันดรที่ผ่านมา
การสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธันดรที่ผ่านมา
 
 
        หลังจากที่พระโบราณาจารย์ในยุคสมัยก่อนๆ นู้น ได้รวบรวมและเรียบเรียงธรรมะเป็นบทกลอนแล้ว ท่านก็จะพยายามท่องจำธรรมะเหล่านั้นให้คล่องปากและขึ้นใจ หรือไม่ท่านก็จะแบ่งกันท่องจำเป็นส่วนๆ ตามความถนัดหรือความชอบของแต่ละรูป และเมื่อมีลูกศิษย์มาขอเรียนธรรมะจากท่านๆ ก็จะถ่ายทอดธรรมะที่ท่านทรงจำมาให้กับลูกศิษย์เหล่านั้น โดยให้ลูกศิษย์เหล่านั้นท่องจำธรรมะจนคล่องปาก และขึ้นใจเหมือนอย่างตัวท่าน และถ้าหากลูกศิษย์คนไหนสามารถทรงจำธรรมะจากท่านได้ทั้งหมดแล้ว อีกทั้งยังมีความปรารถนาอยากที่จะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ท่านก็จะส่งลูกศิษย์คนนั้นให้ไปศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ท่านอื่นต่อไป
 
ท่านจะถ่ายทอดธรรมะโดยให้ลูกศิษย์ของท่านท่องจำธรรมะจนคล่องปาก ขึ้นใจเหมือนอย่างตัวท่าน
ท่านจะถ่ายทอดธรรมะโดยให้ลูกศิษย์ของท่านท่องจำธรรมะจนคล่องปาก ขึ้นใจเหมือนอย่างตัวท่าน
 
 
        นอกจากพระโบราณาจารย์ในยุคสมัยก่อนๆ นู้นจะใช้วิธีการท่องจำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาแล้ว ยังมีพระโบราณาจารย์บางส่วน ได้ใช้วิธีการจดบันทึกหรือเขียนจารึกหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในคัมภีร์ แล้วก็มอบให้กับลูกศิษย์รุ่นหลังๆ สืบต่อกันมาอีกด้วย
 
เมื่อลูกศิษย์คนไหนสามารถทรงจำธรรมะได้ทั้งหมดแล้ว ท่านจึงจะมอบคัมภีร์จารึกธรรมะให้กับลูกศิษย์คนนั้น
เมื่อลูกศิษย์คนไหนสามารถทรงจำธรรมะได้ทั้งหมดแล้ว ท่านจึงจะมอบคัมภีร์จารึกธรรมะให้กับลูกศิษย์คนนั้น
 
        แต่ก่อนที่พระโบราณาจารย์เหล่านั้นจะมอบคัมภีร์ให้กับลูกศิษย์นั้น ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ท่องจำธรรมะที่อยู่ในคัมภีร์ให้ได้ทั้งหมดก่อน และเมื่อลูกศิษย์คนไหนสามารถทรงจำธรรมะได้ทั้งหมดแล้ว ท่านจึงจะมอบคัมภีร์จารึกธรรมะให้กับลูกศิษย์คนนั้น
 
 
        อย่างในส่วนของท่านมหาเสนาบดีนั้น ถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปในช่วงที่ท่านเพิ่งออกบวชและพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ของเรายังไม่ละสังขาร ท่านมหาเสนาบดีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถ ในการทรงจำหลักธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่วันที่ท่านได้มาเรียนธรรมะกับพระมหาเถระ ท่านก็ได้ใช้ความพยายามท่องจำธรรมะที่พระมหาเถระ ได้เมตตาถ่ายทอดให้กับตัวท่านอย่างเต็มที่ อีกทั้งตัวท่านยังได้อาศัยการจดบันทึก เพื่อช่วยจำและเก็บเอาไว้ทบทวนอยู่เสมอๆ อีกด้วย แล้วในที่สุดด้วยผลแห่งความเพียรพยายามของท่านมหาเสนาบดีนี้เอง จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถทรงจำธรรมะที่พระมหาเถระ ได้เมตตาถ่ายทอดให้กับตัวท่านได้ทั้งหมด
 
ท่านมหาเสนาบดีเป็นคนที่มีความสามารถ ในการทรงจำหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างมาก
ท่านมหาเสนาบดีเป็นคนที่มีความสามารถ ในการทรงจำหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างมาก
 
 
        ถึงแม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะสามารถทรงจำธรรมะได้ทั้งหมดแล้วก็ตาม แต่ตัวท่านก็ไม่เคยประมาทหรือชะล่าใจ เพราะท่านจะหมั่นทบทวนธรรมะเหล่านั้นอยู่เสมอๆ อีกทั้งตัวท่านยังได้อาศัยการจดบันทึกควบคู่ไปกับการทบทวนธรรมะ อย่างตลอดต่อเนื่องอีกด้วย เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้จดบันทึกควบคู่ไปกับการทบทวนธรรมะมากเข้าๆ ตัวท่านจึงได้มองเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของหัวข้อธรรมะต่างๆ มากขึ้นไปเรื่อยๆ และยิ่งท่านมหาเสนาบดีได้เข้าไปสอบถามธรรมะกับพระมหาเถระแล้ว ท่านก็ยิ่งเกิดความแจ่มแจ้งในธรรมะที่ตัวท่านได้ศึกษามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
 
ท่านมหาเสนาบดีจะหมั่นทบทวนธรรมะเหล่านั้นอยู่เสมอๆ
ท่านมหาเสนาบดีจะหมั่นทบทวนธรรมะเหล่านั้นอยู่เสมอๆ
 
 
        ไม่เพียงแค่นั้น หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน และก็ได้ไปศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระมหาเถระแล้ว ท่านก็ยิ่งเกิดความรู้ความเข้าในธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างแตกฉาน และเมื่อท่านมหาเสนาบดีมีความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานแล้ว ท่านก็ได้นำธรรมะเหล่านั้นมาเทศน์สอนและถ่ายทอดให้สาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังกันแบบชัดเจนในทุกประเด็นและทุกรายละเอียด
 
เมื่อท่านมหาเสนาบดีเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ก็ได้นำธรรมะเหล่านั้นมาเทศน์สอนและถ่ายทอดให้สาธุชนได้รับฟังกันแบบชัดเจนในทุกประเด็น
เมื่อท่านมหาเสนาบดีเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ก็ได้นำธรรมะเหล่านั้นมาเทศน์สอนและถ่ายทอดให้สาธุชนได้รับฟังกันแบบชัดเจนในทุกประเด็น
 
 
        สำหรับลักษณะการเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีนั้น จะมีความพิเศษและโดดเด่นกว่าการเทศน์สอนทั่วๆ ไปในยุคสมัยนั้น ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะการเทศน์สอนธรรมะโดยทั่วไปในยุคสมัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการสวด หรือการท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยกรองให้สาธุชนผู้มีบุญได้ฟัง โดยไม่ได้มีการอธิบายหรือขยายความใดๆ เพิ่มเติม
 
การเทศน์สอนธรรมะโดยทั่วไปในยุคสมัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการสวด หรือการท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยกรองให้สาธุชนผู้มีบุญได้ฟัง
การเทศน์สอนธรรมะโดยทั่วไปในยุคสมัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการสวด หรือการท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยกรองให้สาธุชนผู้มีบุญได้ฟัง
 
 
        แต่สำหรับการเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีนั้น หลังจากที่ท่านได้สวดหรือท่องธรรมะที่เป็นบทร้อยกรองให้สาธุชนผู้มีบุญฟังแล้ว ท่านก็จะนำเอาหัวข้อธรรมะที่อยู่ในบทร้อยกรองธรรมะนั้นๆ มาอธิบายขยายความเพิ่มเติม พร้อมกับยกตัวอย่างให้สาธุชนผู้มีบุญเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง เรียกได้ว่าการเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดีนั้น ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว
 
การเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดี ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในยุคสมัยนั้น
การเทศน์สอนธรรมะของท่านมหาเสนาบดี ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในยุคสมัยนั้น
 
 
        นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะสามารถเทศน์สอนธรรมะได้แบบเคลียร์ คัต ชัดเจนในทุกประเด็นและทุกรายละเอียดแล้ว ท่านมหาเสนาบดียังสามารถนำธรรมะที่ตัวท่านได้ศึกษามา มาเขียนเป็นตำรับตำราที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และมีคำอธิบายขยายความในส่วนที่มีความหมายลึกซึ้งอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบวชในภายหลัง มีแนวทางในการศึกษาธรรมะได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบแผนในการฝึกฝนอบรมตนเองได้อย่างมีมาตรฐาน แล้วก็สามารถนำไปเทศน์สอนญาติโยมได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย และด้วยตำรับตำราของท่านมหาเสนาบดีนี้เอง จึงทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคสมัยนั้น มีลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็สามารถแผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
 
ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบวชในภายหลัง มีแนวทางในการศึกษาธรรมะได้ง่ายขึ้น
ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบวชในภายหลัง มีแนวทางในการศึกษาธรรมะได้ง่ายขึ้น
 
 
        และเมื่อวันเวลาผ่านไป ตำรับตำราของท่านมหาเสนาบดีนี้ก็ได้กลายเป็นคู่มือสำคัญในการศึกษาธรรมะ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการของคณะสงฆ์ในยุคสมัยนั้น นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะเขียนตำรับตำรา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการคณะสงฆ์เป็นอย่างมากแล้ว ท่านมหาเสนาบดียังได้สร้างห้องสมุดพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ธรรมะสำหรับคณะสงฆ์ และมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายอีกด้วย เรียกได้ว่าท่านมหาเสนาบดีได้ทุ่มเททั้งชีวิต เพื่ออุทิศให้กับงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
 
ท่านมหาเสนาบดีได้สร้างห้องสมุดพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ธรรมะสำหรับคณะสงฆ์
ท่านมหาเสนาบดีได้สร้างห้องสมุดพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ธรรมะสำหรับคณะสงฆ์
 
 
        ส่วนว่าเรื่องราวของท่านมหาเสนาบดี จะมีบทสรุปจบอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/dm5PE


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก